Skolbanken Logo
Skolbanken

ARBETSPLAN, Förskolan Lunden HT21-VT 22

Förskolan Lunden, Falun · Senast uppdaterad: 26 augusti 2021

Förskolans arbetsplan handlar om att fastställa förskolans prioriterade mål och planera vilka metoder man ska arbeta utifrån för att nå målen.

Förskolans mål:

  • Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära är grunden för utbildningen.
  • Barnen möts av en språkfrämjande utbildning där deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt uppmuntras och sätts i fokus.
  • I arbetslaget finns en fördjupad förståelse för hållbar utveckling - såväl utifrån de ekonomiska och sociala som miljömässiga perspektiven.

Såhär når vi målen:

Genom

att ha ett gemensamt utvecklings område i Team Runn, Digitalisering.

att organisera nätverk för processledare samt ansvariga för språkgrupperna

att tillhandahålla diskussionsfrågor och workshops på APT

att skapa kollegialt lärande i förskollärare och barnskötare nätverk

att målen och prioriterade riktlinjer (se kopplingar till läroplanen) finns med i medarbetarsamtalet.

att i planeringarna i unikum allt ha en koppling till de prioriterade målen


Läroplanskopplingar

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och

varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål,

resultat från uppföljningar och utvärderingar systematiskt och kontinuerligt analyseras i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande, och

följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,

planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen systematiskt och kontinuerligt och därmed verka för ökad måluppfyllelse,

genomföra det systematiska kvalitetsarbetet under medverkan av förskollärare, barnskötare och övrig personal samt säkerställa att barnens vårdnadshavare ges möjlighet att delta i kvalitetsarbetet

planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig, 

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Matriser i planeringen
Förskolans arbetsplan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback