Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2

Svenska åk 2

Ätranskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 18 augusti 2021

Vi kommer öva på att läsa, skriva, tala, samtala och lyssna. Vi kommer arbeta med olika texttyper och språkbruk.

 Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal och skrift

Du ska få utveckla din förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

Du ska få utveckla din förmåga att anpassa ditt språk efter olika syften, mottagare och sammanhang

Du ska få utveckla din förmåga att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Bedömning - vad och hur

Berätta

Kunna samtala om vardagsnära ämnen.

Kunna lyssna och återberätta. 

 

Skriva

Du kan skriva texter med en läslig handstil och på dator. 

Du kan skriva meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken. 

Du kan stava ord som du använder ofta i dina texter. 

 

Berättande text

 Du kan skriva berättande texter med en inledning, händelseförlopp och avslutning. 

Du använder bilder i dina texter som samspelar med texten och förstärker ditt budskap. 

 

Faktatext

Du ska kunna söka efter information från givna källor.

Du ska kunna använda faktaord och skriva faktatexter. 

 

Bearbeta text

Du kan ge din kompis respons med hjälp av ”Two stars and a wish”. Du kan utifrån den respons du får bearbeta och förbättra din text. 

Du ska kunna koppla ihop text och bild eller annat media. 

 

Läsa

Du kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Du kan kommentera och återge delar av innehållet av det du läst.

Du kan föra enkla resonemang om textens budskap och relatera till egna erfarenheter.

 

Vi kommer arbeta med följande verktyg för att bedöma vår insats:

- Matriser och stödmallar för själv-, kamrat- och lärarledd återkoppling. 

 - Gemensamma samtal och diskussioner 

- Självbedömning och kamrat-bedömning 

Vi kommer också bedöma din insats genom att se till genomförda uppgifter.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer till exempel:

Läsa olika slags texter och arbeta med läsförståelse. 

Skriva olika slags texter som berättande texter, faktatexter och beskrivande texter samt brev. 

Arbeta med stavningsregler och stor bokstav och skiljetecken. Vi kommer arbeta med arbetsboken "Stava rätt - stava lätt". 

Vi pratar om meningsuppbyggnader. 

Vi kommer att ha läsläxa med tillhörande arbetsbok som vi arbetar med i skolan. 

Vi kommer diskutera och resonera. 

Vi kommer arbeta med bilder kopplat till text. 

Vi arbetar både med att skriva förhand och på iPad. 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback