Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Kottens Planeringsmall för förskolan 21/22

Förskolan Tallunden, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 10 mars 2022

Välkomna till sagans land! Den här terminen arbetar hela huset med sagor.

 

Vad?

 

 

Målområde 

1 Systematiskt kvalitetsarbete SKA:

Ska-verktyget ska vara ett levande verktyg för oss där vi varje vecka gör veckoreflektioner då vi ser vad som hänt och hur vi ska gå vidare. Veckoreflektionerna kommer vara en viktigt grund när vi skriver 10-veckors analysen. Vi har som mål att barnen ska börja göra regelbundna dokumentationer och reflektioner över sina kunskaper och erfarenheter. Vårdnadshavare ska ges möjlighet att ta del av vilken undervisningen barnen får på förskolan främst via veckobloggar och även individuella lärloggar samt utvecklingssamtal. Där kommer vi uppmuntra dem att kommentera innehållet för att se vad de märkt av vad barnen lärt.
 
 

2 Värdegrund inklusive trygghet

Erbjuda en trygg miljö där alla barn har samma möjlighet till utbildning .Barnen skall mötas  med respekt och anpassat förhållningssätt.

 

3 Tillgänglig utbildning social, pedagogisk och fysisk miljö

Vi ska ge förutsättningar så att barnen ska ha möjlighet att delta och ta till sig utbildningen och utvecklas efter sin förmåga och sina egna behov.

Den pedagogiska miljön anpassar vi efter barnens behov och intressen.

Alla ska få rätt till delaktighet och kunna uttrycka sig (bildstöd, TAKK)

 

4 Språkutveckling/ flerspråkighet

Att barnen ska kunna ta enkla instruktioner och därmed kunna förmedla sig genom ord, kroppsspråk tecken och bilder

 

5 Matematisk Utveckling:

Få bekanta sig och använda matematiska begrepp konkret i sin vardag hos oss på ett enkelt och lekfullt sätt.

 

Beskriv vad utifrån Lpfö och arbetsplanens mål som barnen ska få möjlighet att utveckla, upptäcka och uppleva

 

 

Varför?

1 Systematiskt kvalitetsarbete SKA:

För att säkerställa att vi håller hög kvalitet på vår undervisning

 

2 Värdegrund inklusive trygghet

En trygg barngrupp är en förutsättning för att undervisning ska kunna ske.

 

3 Tillgänglig utbildning social, pedagogisk och fysisk miljö:

Vi vill att alla barn ska få samma rätt att utvecklas och lära efter de nationella målen. Att varje barn ska få möjlighet att utvecklas efter sin förmåga och sina egna behov.

 

4 Språkutveckling/ flerspråkighet

Lägga grunden till barnens språkutveckling, både talat och med tecken som stöd.

Syfte och Utvärdering

 

5.Matematisk utveckling:

Få bekanta sig med matematik på ett lekfullt och lustfullt sätt

 

Beskriv vad ni vill ska hända och hur ni får syn på det

 

 

Hur?

1.Systematiskt kvalitetsarbete SKA

I samband med våra gruppaktiviteter försöka få till reflektion och dokumentation 

Vi kommer då att använda oss av I-pad  och tillsammans titta och reflektera över bilderna

 

2. Värdegrund inklusive trygghet

Att vi som pedagoger är förebilder för barngruppen. Barngruppen kommer delas i mindre grupper. I en mindre grupp har barnen bättre möjlighet att synas och att komma till tals. Vi pedagoger har även bättre möjlighet att se var barnet befinner sig i sin utveckling och kan anpassa utbildningen efter varje barns behov.

 

3 Tillgänglig utbildning social, pedagogisk och fysisk miljö:

vi erbjuder olika typer av kommunikationsverktyg som exemperlvis bildstöd (jojos, dagsschema, samtalskartor), TAKK,

Vi anpassar den pedagogiska miljön efter behov och intressen. Under hösten kommer Kotten att iordningsställa ett ljusterapirum.

Ett rum där man kan vara för en stunds avkoppling eller för att läsa en bok

mer information följer

 

4 Språkutveckling/ flerspråkighet

Beskriv vilka material, aktiviteter, miljö som ni ska erbjuda för att

uppnå förväntad effekt

Rim, ramsor, sånger och sagor. Tecken och bilder som stöd. I alla våra rutinsituationer benämner vi vad vi gör. Ta in mera tecken och bildstöd i vardagen. Använda Poluglutt för att lyssna på sagor på annat modersmål samt ta hjälp från vår lärling som talar arabiska. 

 

5.Matematisk utveckling: Vi använder oss av matematik i vardagssituationer t.ex vid måltider, av- och påklädning, blöjbyte m.m. 


Läroplanskopplingar

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback