Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Naturprojekt på Trollet

Dibber Trollflöjtens Förskola, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 17 februari 2023

Mål/Syfte: Vi vill på ett lustfyllt sätt och med vår "hjärtekultur i fokus" skapa en förståelse och öka lärandet om vår natur och om allt levande i den. Alla har en viktig del i samhället. Vi vill skapa en medvetenhet om en hållbar framtid. Vi vill ge barnen möjlighet att utvecklas genom att använda våra" 100 språk". Barnen ska känna glädje i att vara ute i naturen, att vara medforskare. Barnen ska känna trygghet i att vistas ute i vår närmiljö men även inne på förskolan där vi inspireras till fördjupat lärande genom att plocka in material från naturen .Barnen ska känna sig värdefulla och lära sig att bli tänkande individer där deras åsikt är viktig.

Genom att vi har reflekterat och analyserat  barngruppen så har vi sett att vi når barnen och våra läroplansmål på ett lustfyllt och inkluderande sätt om vi använder oss av lek, sång, musik, sagor och vår lär-vän "Ute-Ugo" för att lära dem om olika djur och om  naturens skiftningar.

Vi lär oss också genom att regelbundet gå till samma plats för att känna trygghet och igenkänning och för att kunna hitta tillbaka i det utforskandet som startade förra gången.

Vi kommer att använda oss av läroplanens mål och barnkonventionen för att nå våra mål.

Vi har vår "hjärtekultur" med oss i vårt förhållningssätt när vi möter varandra på förskolan ,både barn och vuxna. Vi har vår lär-vän "Hjärtrud" med i verksamheten och hon hjälper oss att tydliggöra och uppmuntra barnen när de visar omtanke om varandra.

Hjärta/Hjärtrud 

 

Ämnesområde hjärta/Hjärtrud är indelat i tre olika delar/hjärtan. Jag, du och vi.

Vart och ett av dessa hjärtan syftar till att stärka barnens egenvärde, relationer till andra och en känsla av tillhörighet och gemenskap.

Genom att arbeta med de tre olika hjärtana är syftet att barnen ska få möjlighet att utvecklas både som enskilda individer och som en viktig del av gemenskapen på förskolan och i samhället. Ämnesområdet handlar också om alla barnens rätt till kroppslig och personlig integritet och respekten som ska råda för den.

Ämnesområdet tar sin utgångspunkt i Barnkonventionen som säger att alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter.

JAG – Vem är jag?

Egenvärde – Känslor – Framsteg - Medverkan

Det här hjärtat fokuserar på det enskilda barnet. Alla barn på Dibber ska få uppleva att de är viktiga och unika. Alla barn ska få möjlighet att vara stolta över sig själva och få möjlighet att bli trygga med sina egenskaper och sina styrkor. Alla barn har rätt till sin kroppsliga och personliga integritet. Det handlar om barnens egenvärde.

DU – Vem är du?

Samspel – Vänner – Empati - Respekt

Det här hjärtat fokuserar på att alla barn på Dibber ska på möjlighet till positiva erfarenheter av samspel och av hur goda relationer skapas och upprätthålls. Alla barn ska få möjlighet att känna att just deras plats i gruppen är viktig. Det syftar i sin tur till att bidra till hur barnet ser på sig själv och de positiva känslorna är knutna till egenvärdet. Barn som får möjlighet att känna sig värdefulla och trygga i sig själva har större möjlighet att skapa goda och positiva relationer och respekt till andra. Att stärka barns självkänsla är därför en viktig del av Dibbers arbete med att förebygga mobbing.

VI – Vilken är min plats i den större gemenskapen?

Gemenskap – Glädje – Lek – Hjärta för världen

Det här hjärtat fokuserar på att barnen ska få ett större perspektiv på livet. Alla barn på Dibber ska få möjlighet att uppleva att de är en del av något större. Att det finns något utanför de nära relationerna. Alla barn på Dibber ska få kännedom om att det finns andra barn i världen som lever annorlunda än dem. Alla barn på Dibber ska få möjlighet att bry sig om andra människor och andra samhällen än det vi lever i – ett hjärta för världen. Alla barn ska få uppleva att de kan göra skillnad för sig själv och för andra.

Hjärtrud, hjärta, Hjärtekulturen och vuxenrollen

Vuxna på Dibber har med sitt förhållningssätt ett stort ansvar i att skapa en trygg och bra arena för lek och lärande i förskolan, där det finns mod och möjlighet att testa och göra fel och våga testa igen.

Alla vuxna ska låta alla barn veta att de är värdefulla och att ingen annan kan ta deras plats i gemenskapen.

Alla vuxna på Dibber ska ge barnen möjlighet att uppleva framstegsglädje och stötta och vara med barnen när relationer är svåra och utmanande.

Alla vuxna ska stötta och uppmuntra barnen att uttrycka sig på många olika sätt, både verbalt och kroppsligt.

För att goda värden ska leva på Dibbers förskolor ska Dibbers värdegrund och Hjärtekultur synliggöras i undervisningen, dokumentation, omsorg, och rutiner samt i samspel mellan barn – barn, barn – vuxna och vuxna - vuxna.

Alla barn ska få känna sig trygga med de vuxna som arbetar på Dibbers förskolor och veta att de förstår dem, att de går att lita på dem och att de vill dem väl.

Vuxna på Dibbers förskolor är viktiga förebilder för barnen.

En av förskolans viktigaste uppgifter är att ge barnen många möjligheter till positiva upplevelser. Förskolan ska vara inkluderande och ha hjärterum för alla

Vi på Dibbers förskolor ska bidra till att barnen får möjlighet att utvecklas och tillägna sig nya lärdomar om sig själva och om andra i en trygg miljö. Vi ska också skapa förutsättningar för barnen att utveckla positiva vänskapsrelationer och ge möjlighet till alla barn att vara en aktiv och viktig del av gemenskapen.

Detta är grunden för bra samarbete och utveckling av social kompetens. Social kompetens handlar om hur vi växer och utvecklas, hur vi mår inuti och hur vi är mot varandra.

Vi ska ge alla barn möjlighet att i en trygg miljö öva på att dela, bry sig om andra, synas, hjälpa varandra, hantera konflikter och inkludera alla. Detta är förutom en del av det livslånga lärandet också en förebyggande åtgärd för mobbing och naturliga element av förskolans vardag, en del av Hjärtekulturen och vår attityd.

Hjärtrud, hjärta och läroplanen

Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära. Barn skapar sammanhang och mening utifrån sina erfarenheter och sätt att tänka. Därför ska de i förskolan möta respekt för sin person och sitt sätt att tänka och förstå sin omvärld. Alla som arbetar i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende. De ska uppmuntra barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse. Barnens rätt till kroppslig och personlig integritet ska också respekteras. Det gäller bland annat i den dagliga omsorgen och i frågor om dokumentation. (s. 3 Lpfö18)

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

❑ sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet

❑ självständighet och tillit till sin egen förmåga

❑ förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

❑ förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar

❑ sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

❑ förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemma och livsfrågor

❑ öppenhet, respekt solidaritet och ansvarstagande

❑ förmåga att ta hänsyn till och leva sig in I andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

❑ respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.

Mål från 2.1 och 2.2 i Lpfö18

Hjärtedagen 15 januari

Varje år den 15 januari arrangeras Barnens Hjärtedag i Dibber. Dagen är en gemensam dag för alla våra öppna förskolor, förskolor och skolor i Sverige, Norge, Lettland och Dubai.

Syftet med Barnens Hjärtedag är att sätta fokus på solidaritet mellan människor i samhället och tillsammans med barn och elever ska vi genom handling visa att vi i Dibber är varma människor med hjärta för andra. Under dagen ska vi med aktiviteter visa på vad solidaritet och goda avtryck i samhället kan vara i praktiken. Vilka aktiviteter ni väljer att göra den 15 januari är upp till er att planera tillsammans med barnen.

Skollagen (2010:800) 5 §;Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.


Läroplanskopplingar

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.

vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.

vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Att skapa en egen musiklåda tillsammans med vårdnadshavare!
Att gå på naturpromenad i skogen.
Naturtavlor tillsammans i skogen
Skapande
Uppgift 5
Skogen
Vi upptäcker färgen brunt i skogen
Skapande
Vi erbjuder barnen en ny lek i skogen, alla ekorrar byter träd!
Vi gör ett höstträd tillsammans.
Rörelse /hållbara kroppar /hållbar utveckling.
Uppgift 12
Vi uppmärksammar "Hjärtedagen"!

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback