Skolbanken Logo
Skolbanken

Kommunikation läsår 22-23

Norretullskolan A, Kristianstad · Senast uppdaterad: 20 augusti 2023

Målet är att kunna uttrycka egna känslor, tankar och förstå andra samt för att öka delaktigheten i skolan och i samhället.

 

Syfte/ förmågor, vad?

Undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i att kommunicera med andra

- förmåga att uttrycka sig och kommunicera i olika sammanhang, - förmåga att tolka olika texter och andra former av kommunikation, och - förmåga att söka information från olika källor.

Kunskapskrav, hur?

Arbetsområde med centralt innehåll:

 

Konkretisering: 

lyssna, tänka, tolka, uttrycka, tala, svara, fråga, berätta, beskriva, visa med kroppsspråk, tal, tecken, bliss eller bilder, läsa, skriva.

Du ska utveckla kunskaper i att samspela med andra samt en tilltro till din förmåga att aktivt påverka din situation. Du ska ges möjligheter att utveckla DITT språk.

Träna på att samspela genom turtagning i samtal, genom lek och med spel.

Träna på hur man initierar, upprätthåller och avslutar samspel och samtal.

Träna på att samtala, svara, fråga och berätta genom kroppsspråk, tecken, tal, bliss, bild och foto och film.

Träna på att tolka/ förstå andras känslor och kommunikation genom kroppsspråk, tecken, tal, bliss, bild, foto och film.

Träna på bokstavsformer och ljud samt att läsa och skriva.

Träna på att uttrycka din avsikt, visa vad du vill och inte vill.

Träna på att söka information från schema och almanacka.

Träna på att använda Widgit Go.

 

Varför är det viktigt för eleven?

Att kunna kommunicera med andra

Att kunna förstå sina klasskompisar, övriga omvärlden.

Att kunna förmedla sig själv och ens egen vilja till andra

Att självständigt kunna hitta information från till exempel almanacka eller schema.

Att delta i samlingar och kunna berätta något

Att kunna uttrycka sig på engelska med välbekanta ord och i välbekanta sammanhang.

Undervisning/arbetssätt:

Vi använder ord/ begrepp, kroppsspråk/ visa, bliss/bildstöd, foto/filmer och TAKK för att göra undervisningen och lärandet mer begripligt.

Under hela skoldagen och i alla sammanhang, lektioner, raster, luncher osv använder vi kommunikation och tränar på att samspela samt att förstå och uttrycka sig själv och tolka och förstå andra.

Vi vuxna finns hela tiden där och stöttar med ord/ begrepp genom kroppsspråk, tal,TAKK och bliss/bilder. Bliss/bilder, Widgit Go, TAKK, foto och film används systematiskt som stöd för både tanke och kommunikation.

Marte Meos principer: Vi sätter ord/ begrepp/ kroppsspråk/ tecken/ bild på och stöttar eleverna att sätta ord/ begrepp/ tecken/ kroppsspråk/ bild på våra och deras, känslor, uttryck, handlingar och lärande samt triangulerar för att skapa horisontella relationer.

Eleverna läs- och skrivtränar, med appar, skoltavlan, med böcker från Stjärnsvenska, med tangentbord samt med penna.

Eleverna tränar läsförståelse i "Läsförståelse Grön, blå och gul samt i skönlitterära läsa lätt böcker. Läser/lyssnar på texten och svarar på frågor med stöd av bilder.

Eleverna tittar på Boktavshissen, UR och tränar på att lyssna på bokstavens ljud, hur den ser ut, tecknet och ord som börjar eller har ljudet i sig.

Eleverna tränar varje dag på att söka information från och förstå schemat och från månadens almanacka.

Eleverna tränar på att berätta om helgen med stöd av text från föräldrar, frågor, bilder och foto och film.

Eleverna tränar på att skriva utefter egen förmåga genom att skriva ner svar på frågor exempelvis efter läsförståelse, skriva sitt namn, bokstäver, namnsdagar.

Eleven tränar på att berätta genom Veckan som gått. Där tränar eleven på att svara på olika frågor ex. Vad ser vi?, Var är vi? Vad tränade du på? Vad lärde du dig?, Vilka var där, Vilket ämne var det?, När var det? mm.

Eleven tränar på engelska ord, fraser och fasta språkliga uttryck i bekanta och elevnära sammanhang. Exempelvis mat, frukter, räkneord, kroppsdelar, klädesplagg, hälsningsfraser. 

Eleven tränar på ungdomskultur i olika sammanhang där engelska används, till exempel i digitala medier. Detta genom att titta på film och klipp där man talar engelska. Lyssna på musik med engelska texter. 

 Hur stöttar vi eleven:

(Vilka processer och prestationer använder vi vuxna för att eleverna ska nå sina resultatmål.)

 

Alla vuxna måste förstå vad eleven ska lära och träna på och varför det är viktigt för eleven samt hur de olika verktygen fungerar.
Vi skapar bildstöd och bildkartor som stöd både för tanke, lärande och kommunikation på papper och i Widgit Go.
Vi förtydligar undervisningen med hjälp av foto, film och TAKK.
Vi behöver ha tålamod, ge tillräckligt med tid samt uppmuntra och visa på lyckanden.
Vi måste också skilja på hjälp och stöd för att utmana individuellt i proximala utvecklingszonen.)
Personal samplanerar lektionernas innehåll och delger varandra framgångsfaktorer och goda exempel.

Bedömning:

Detta görs genom arbetet på lektionerna, genom observationer, samtal, genom att filma och ha återkopplande samtal under lektionerna och efter samt med användning av matriser och skattning.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Bokstavsformer och sambandet mellan ljud och bokstav utifrån elevens erfarenhet och intresse. Strategier för att avkoda och förstå enkla ord och meningar.

Att kommunicera om och återge delar av innehållet i olika texter.

Strategier för att skriva enkla ord och meningar.

Att skriva för hand och med digitala verktyg.

Skönlitteratur för ungdomar. Sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.

Engelska ord, fraser och fasta språkliga uttryck i bekanta och elevnära sammanhang.

Ungdomskultur i olika sammanhang där engelska används, till exempel i digitala medier.

Eleven kommunicerar om elevnära ämnen och initierar och avslutar kommunikationen. Eleven uttrycker avsikter och tolkar andras uttryck samt deltar i att kommentera, beskriva och berätta i olika sammanhang. Eleven deltar i skrivrelaterade aktiviteter.

Eleven läser ord och enkla meningar. Eleven visar förståelse av och kommunicerar om innehållet i olika texter.

Eleven samtalar om elevnära ämnen och initierar, upprätthåller och avslutar samtalet. Eleven uttrycker avsikter och tolkar andras uttryck samt kommenterar, beskriver och berättar i olika sammanhang och med olika syften. Eleven skriver kända ord.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris för inriktningen ämnesområde - Kommunikation
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback