Skolbanken Logo
Skolbanken

MASKROSEN: Pedagogisk planering Glanshammars förskolor 21/22

Rinkaby förskola, Örebro · Senast uppdaterad: 10 november 2021

Glanshammars förskolor Läsåret 21/22 Lena & Josefin

Pedagogisk planering Läsåret 21/22

1.  Bakgrund:  

I barngruppen går barn i ålder 1-3 år, några barn har gått på förskolan sen tidigare och några är nyinskolade. Verksamheten utgår från barnens trygghet och ska bidra till varje barns utveckling och lärande.

Vi dokumenterar kontinuerligt på Unikum där vi utgår från de didaktiska frågorna vad, hur och varför samt en analys. Vår verksamhet är planerad utifrån läroplanen, Lpfö -18, samt Barnkonventionen.

Vår verksamhet genomsyras av ledorden trygghet, tillit, glädje samt nyfikenhet.

2.  Nuläge (Var är vi...)

Under uppstarten av terminen skolar vi in nya barn i gruppen. Vårt fokus är att bygga upp nära och tillitsfulla relationer mellan barnen och oss pedagoger. Alla ska känna en trygghet på förskolan, i alla olika miljöer. 

2.1 Vilken kunskap finns i barngruppen utifrån tidigare projekt? 

Normer & Värden

Barnen har tidigare fått möta materialet Kompisböckerna där fokus främst har varit på boken Samarbeta. Vi pedagoger är förebilder och uppmuntrar till samarbete mellan barnen samt att se, lyssna och hjälpa varandra i situationer som uppstår. Utifrån detta arbete kunde vi se en positiv effekt med en stärkt vi-känsla i gruppen.

Språkutveckling 

Vårt arbete med Läslyftet syftar till att utveckla och främja barnens språkutveckling. Under det gångna året har vi i Läslyftet fokuserat på böcker och sagor. Barnen har fått möta böckernas värld på flera olika sätt med språkutveckling i fokus. Vi kunde se en stor efterfrågan på läsning, både i möten mellan barn-pedagog samt barn-barn. 

Matematik 

Matematiken genomsyrar hela verksamheten där vi uppmärksammar hur många kompisar som är på förskolan från dag till dag, mängder, former, ordning, sortering mm. 

Naturvetenskap

Barnen har fått möta de olika årstiderna genom samtal och upplevelser utomhus, i vår närmiljö samt på våra olika gårdar, och inomhus. Barnen visar stor nyfikenhet och är vetgiriga.

Teknik 

Barnen har erbjudits olika material för bygg och konstruktion, både inomhus och utomhus. Vi bygger och konstruerar fritt och efter ritningar.

Digitalisering

Barnen har mött våra digitala verktyg, såsom mikroskopiska ägget, bee-bot, green screen, ljusbord samt projicering på ett lärorikt sätt. 

Estetiska uttrycksformer

Vi utnyttjar vår gymnastiksal till rörelse och dans. Barnen erbjuds olika skapande former samt dramatisering.

Hållbarutveckling 

Vi uppmärksammar barnen på sopsortering, hur och varför, samt vikten av att vara rädd om vår natur. 

2.2 Vilka intressen finns i barngruppen?

Vi kan se ett intresse från flera barn av bokstäver och ord. Flera barn visar intresse för bilar och fordon. Barnen är nyfikna och vetgiriga, de visar intresse för det vi gör och vill prova det de erbjuds.

2.3 Inomhus- och utomhusmiljö. Hur ser era lärmiljöer ut, vilka förutsättningar finns för lärande? 

Vi har till höstterminen -21 startat upp avdelningen Maskrosen i två nya rum. Vi har där möjlighet att dela upp barngruppen och utnyttja lokalerna på bästa sätt. I anslutning har vi även ett större rum att tillgå som vi delar med avdelningen Tussilagon. Vi anpassar och omformar våra lärmiljöer kontinuerligt utifrån reflektioner kring barnens intressen och behov. Vi skapar miljöer där barnen kan mötas i olika konstellationer och i olika lekar och utforskande. Vi pedagoger är nära barnen i deras lek och utforskande och är lyhörda inför deras intressen. Vi stöttar barnen i deras lek och samspel och ger dem verktyg till att utveckla och hitta nya vägar i leken.   
Vi använder oss av bilder och tecken för att tydliggöra för alla barn vilket material som finns att tillgå. 

Vår utemiljö erbjuder stor variation, en liten gård och en stor gård med stora möjligheter till utforskande samt två gårdar i anslutning till avdelningarna där de äldsta barnen går. Vi har inom gångavstånd en härlig skog som inbjuder till möten med naturen.

Vi utnyttjar alla våra olika lärmiljöer, både de inomhus och de utomhus, utifrån vårt planerade syfte för stunden. 

2.4 Vad har vi för kunskap och kompetens i arbetslaget?

Vi är en förskollärare och en barnskötare med  fördjupade kunskaper inom TAKK, bildstöd, Läslyftet, utomhuspedagogik, ICDP, pedagogisk dokumentation samt IKT-verktyg. Vi utnyttjar våra intressen och kompetenser genom välplanerade aktiviteter med ett tydligt syfte kopplat till våra styrdokument. 

3 Planering - (var ska vi?) 

Val av projekt

Under läsåret ht -21/vt -22 kommer vi i projektet bedriva vår undervisning utifrån boken Knacka på. Vi kommer i detta projekt väva in Läroplanens områden normer och värden, omsorg, utveckling och lärande, barns delaktighet och inflytande samt förskola och hem. 

3.1 Syfte

Varför har ni valt just detta projekt?

I detta projekt kommer barnen få möta boken Knacka på i olika former, den finns hela tiden med i vår verksamhet. Vi kan genom att utgå från en bok skapa en helhet och en röd tråd i vår undervisning där vi ger barnen förutsättningar till inflytande och delaktighet. Vi kan här väva in vårt arbete med Läslyftet, som syftar till barns språkutveckling samt HBTQ.

4. Metod - (hur gör vi?)

Utifrån er nulägesbeskrivning - hur planerar ni att vidareutveckla utbildningen kopplat till valt projekt?

I vår undervisning kommer vi att använda oss av dramatisering och gestaltning, våra digitala verktyg samt våra olika lärmiljöer både inomhus och utomhus. Vi kommer att fokusera på olika uppslag i boken under en längre tid, för att väva in många olika läroplansmål och för att ge barnen verktyg och förutsättningar till att hitta nya intressen och skapa nya erfarenheter på ett lustfyllt och lärorikt sätt. 

Vi kommer att använda oss av en dokumentationsvägg i barnens höjd där vi med hjälp av bilder tillsammans kan reflektera över vad vi varit med om i projektet. Där kan barnen även visa och berätta för sina vårdnadshavare.

Hur planerar ni att bygga vidare på barnens tidigare kunskaper utifrån punkterna under 2.1?

Genom att erbjuda barnen att möta boken i många olika former, såsom den fysiska boken, digitalt, uppsatt på väggen, i luckor mm, kan vi fånga barnens intresse och utifrån detta skapa lärorika undervisningsaktiviteter. 

Hur planerar ni att vidareutveckla våra lärmiljöer, både inomhus- och utomhus?

Våra lärmiljöer är levande och föränderliga utifrån barnens intresse. Vi tar del av aktuell litteratur inom ämnet och omformar våra lärmiljöer utifrån barnens intresse med grund i de didaktiska frågorna vad, hur och varför vi gör som vi gör.  

Hur skapar ni goda förutsättningar för varje barns lärande? 

Vi anpassar vår undervisning utifrån enskilda barns förutsättningar och behov. Vi dokumenterar på barnens egna lärloggar på Unikum och följer upp under utvecklingssamtalen tillsammans med barnens vårdnadshavare samt använder oss av vår dokumentationsvägg. 

Hur planerar ni att skapa delaktighet för barnen i projektet?

Vi kartlägger regelbundet det barnen visar intresse för och hittar utifrån det vägar i vårt projekt. Vi har en grovplanering som ändras och vidareutvecklas utifrån barnens intressen och behov. 

Hur tar ni tillvara på de kunskaper och den kompetens som finns i arbetslaget?

Vi kompletterar varandra och ger varandra utrymme för att utvecklas både i det som vi behöver utmanas i och det som vi redan gör bra. Vi tar ansvar för att vara väl förberedda och att driva verksamheten framåt. Tillsammans reflekterar vi över hur det blev och varför det blev som det blev.

 

4.1 Förhållningssätt

Vi är under våra planeringar, arbetslagsplanering samt enskilda planeringar, strukturerade och tar tillvara på tiden väl. Våra ledord trygghet, tillit, glädje och nyfikenhet genomsyrar vår verksamhet genom vår tydlighet, struktur och att vi finns med barnen nära i deras utforskande under hela dagarna. Vi lägger stor vikt i hur vi är mot varandra och uppmärksammar och sätter ord på det barnen gör. 

 

5. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling (Hur blev det?)

Sker varje vecka på avdelningsplaneringen samt kontinuerligt på avdelningens lärlogg, som kopplas till den pedagogiska planeringen. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback