Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Introduktionsplanering Marängen läsåret 21/22

183341 Förskolan Kakburken, Stockholm Farsta · Senast uppdaterad: 27 augusti 2021

Det här är den första planeringen i Farstas kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra planeringar varav Introduktionsplaneringen är den första och sträcker sig fram till oktober då projektbeskrivningen skrivs. Planeringen används som en riktning för utbildningen och undervisningen samt för att koppla de observationer och dokumentationer som görs under introduktionsperioden.

Introduktionsperiod

Syfte med förskolans introduktion

Under introduktionsperioden ska vi lära känna varje barn, se vad de har för tidigare erfarenheter och intressen för att identifiera ett nuläge. Vi utmanar barnen i sitt lärande, deras intressen och erfarenheter tas tillvara. Samtidigt ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den. Förskolan ger varje barn en möjlighet att känna samhörighet i gruppen, de utvecklar en förmåga att lyssna och reflektera tillsammans med andra, både barn och pedagoger. Genom en tydlig information och kommunikation om mål och innehåll i utbildningen skapas förutsättningar för en god samverkan med hemmet. 

Vad sker under introduktionsperioden?

Varje barn ska känna att förskolan är till för dem, en plats dit de vill komma. De erbjuds en tydlig, tilltalande, tillgänglig och tillåtande miljö där utforskande, nyfikenhet, lek och lärande står i centrum. Samtidigt blir barnen en del av en gemenskap, de lär känna sin personal och de andra barnen i barngruppen. 

Planeringen används för att koppla lärloggar med observationer och dokumentationer vi samlar på oss under introduktionsperioden. Dessa använder vi sedan när vi går vidare och formulerar vår projektfråga i nästa planering.

Under introduktionsperioden iscensätter vi undervisningssituationer, där vi observerar barnens intressen samt hur de interagerar med aktiviteterna som erbjuds. Här introducerar vi samtidigt miljö och material, ute och inne. 

I samband med introduktionsperioden erbjuds vårdnadshavare möten och information kring förskolans utbildning.

 

Hur ska utbildningen genomföras? 

Hur organiserar vi för en utbildning som är tydlig, tilltalande, tillgänglig och tillåtande för alla barn? 

- Vi kommer utgå varje vecka från vår veckostruktur där rutiner och aktiviteter ska vara trygga, meningsfulla och lärorika. Vi kommer lägga stor vikt vid att alla dessa situationer och att övergångarna mellan dem är tydliga, begripliga och hanterbara för varje barn. I uppstarten av terminen kommer vi erbjuda många olika slags estetiska och utforskande aktiviteter och vara närvarande i leken för att barnen ska få möjlighet att bekanta sig med och utforska förskolans olika moment och lärsituationer som erbjuds. Vi kommer arbeta utifrån våra styrdokument som förskolans läroplan, skollagen och skolverkets allmänna råd för förskola i all verksamhet som erbjuds på förskolan. Vi har under tidigare terminer på Marängen arbetat med vad vi kallar ”pendling” där barnen själva väljer bland aktiviteter som är både planerade och spontana. Barnen väljer själva om de vill delta och hur länge de vill delta i aktiviteterna vilket vi upplever varit uppskattat och berikande för barnen och deras lärprocesser och det arbetssättet vill vi fortsätta med.

Hur förbereder vi oss för att arbeta utifrån en tydliggörande pedagogik? Hur förbereder vi oss för att ge varje barn en möjlighet att känna trygghet och samhörighet tillsammans med andra, både barn och pedagoger?

-En dag på förskolan ska vara lustfylld, lärorik och meningsfull för alla barn på förskolan. För att barnen ska kunna uppleva att deras dag på förskolan är det så arbetar vi bland annat med tydliggörande pedagogik för att dagen ska bli så begriplig och hanterbar som möjligt. Alla barns olika behov och intressen försöker vi uppmärksamma och möta och det viktigaste för oss är att skapa goda trygga relationer mellan barn- vuxna samt barn-barn. Genom att ha goda och trygga relationer mellan alla på förskolan så möjliggör vi för att barnen ska uppleva förskolan som en trygg, lustfylld och begriplig plats där är ett lärande kan ske.

Hur förbereder vi våra lärmiljöer utifrån att barnen nyfiket och lekfullt får bekanta sig med läroplanens ämnesområden? Hur organiserar vi verksamheten för att lära känna varje barn, vad de har för tidigare erfarenheter och intressen?

-Miljön på Marängen ska vara tilltalande, tillgänglig, tydlig, tillåtande och föränderlig utifrån barnens intressen och behov där vi pedagoger möjliggör barnens upplevelser av det genom att vara närvarande, observanta och lyhörda. Vi kommer fortsätta arbeta som vi gjort tidigare terminer med att dela in barnen i mindre grupper och i mindre sammanhang där vi erbjuder aktiviteter strävar efter att de ska uppleva att vi pedagoger alltid finns närvarande och tillgängliga. Vi värdesätter leken högt i vår verksamhet och vi ser leken som en viktig förutsättning för att barnen ska skapa goda och nära relationer till varandra och till oss pedagoger som i sin tur möjliggör för både trygghet och samhörighet. I leken får vi pedagoger en god inblick i vad som intresserar barnen både som individer och som grupp vilket gör att vi utifrån barnens intressen kan planera kommande aktiviteter/undervisningstillfällen.

Hur skapar ni ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna samt informerar om mål och innehåll i utbildningen? 

 

Samarbetet med vårdnadshavare är oerhört viktigt och roligt för oss som arbetar med era barn på Marängen och vi strävar efter att ha god samverkan med och ett ömsesidigt förtroende mellan förskola och hem. Förutom den dagliga kontakten vid hämtning och lämning så kommer vi kontinuerligt skriva nyhetsinlägg på skolplattformen som kort beskriver händelser som skett under dagen och vi kommer publicera grupplärloggar som beskriver undervisningstillfällena som skett i verksamheten. Vi kommer erbjuda uppföljningssamtal för de nya familjerna ca en månad efter introduktionen och utvecklingssamtalen kommer planeras starta i oktober fram till mars. 

 

Information om lärloggar

Lärloggar och Planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.

Pedagoger lägger in ett urval av samlad dokumentation i lärlogg för grupp.

En lärlogg visar på en pedagogisk aktivitet, planerad eller spontan, där syftet är att synliggöra barns lärande.

När en lärlogg för grupp publiceras blir den synlig i Skolplattformen för vårdnadshavare.

Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar pedagogerna individuella lärloggar 1-2 ggr/år som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare.

I de individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrande kunnande, lärande och utveckling. 

 

Stöd till dig som pedagog:

I materialet Riktlinjer Planering och Bedömning Farsta kommunala förskolor finns stöd i arbetet med planeringar och lärloggar. 

I Farsta kommunala förskolors material Miljörond finns stöd i arbetet med miljö och material.

I Farsta kommunala förskolors material Tygliggörande pedagogik finns stöd i arbetet med tydliggörande pedagogik.

I Farsta kommunala förskolors material Språkprogrammet finns stöd i arbetet för bland annat ett språkutvecklande arbetssätt.

Skriv era rutiner/strukturer för avdelningen och förskolan i reflektionsboken/onenote under introduktion.

Önskemål om fler läroplanskopplingar läggs med fördel in under respektive lärlogg.

 


Läroplanskopplingar

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback