Skolbanken Logo
Skolbanken

Rytmen 21/22 "Barns röster i en hållbar värld - med början i Halmstad"

Lineheds förskola, Halmstad · Senast uppdaterad: 30 november 2023

Under läsåret kommer vi att fortsätta undersöka och utforska olika plaster och konstverk i Halmstad. Vi kommer rikta in oss på hållbar utveckling, naturvetenskap och språk.

Barns röster i en hållbar värld - med början i Halmstad

Syfte/Mål

Övergripande syfte för hela förskolan

 • Barnen ska få möjlighet att erövra staden för att på sikt kunna bli aktiva demokratiska medborgare.

 • Känna tillhörighet, delaktighet och sätta spår i staden.

 • Få rika upplevelser i staden utifrån ett språkligt och naturvetenskapligt perspektiv.

Avdelningens syfte 

Barnen erbjuds olika uttryckssätt för att uttrycka och reflektera på många olika sätt, både verbalt och kroppsligt.

Planera och genomföra

 • En barn- och kunskapssyn som utgår från att barn är kompetenta, och ges möjlighet att bli sitt bästa jag under hela dagen:

Vi tror på barnet och dess förmågor genom att vi är tillåtande, uppmuntrande, närvarande och stöttande pedagoger som arrangerar sammanhang och miljöer där barnet får möjlighet till att utveckla intressen och färdigheter för att bli sitt bästa jag.

 

 • Ett projekterande arbetssätt med en utforskande och utmanande undervisning för att få synliggöra tankar, ställa hypoteser och få pröva dem:

Med en Reggio Emilia-inspirerad förskola erbjuds barnen olika estetiska uttryckssätt som är lärorik och utmanar undervisningen. Vi pedagoger ställer öppna frågor som möjliggör till samtal och genom de olika uttryckssätten synliggörs barnens tankar och vi får fatt i deras hypoteser. Aktiviteterna görs flera gånger för barnen att prova och pröva igen.

 

 • Olika gruppkonstellationer som möjliggör:

Dialog

Vi skapar sammanhang för bokläsning och boksamtal dagligen, både inomhus och utomhus. Vår "språkhörna" på avdelningen är berikad med text, bilder och material för att stimulera språket och öppna upp för samtal. Genom att vara aktiva pedagoger är vi med barnen och sätter ord på händelser och ting i syfte att främja deras språkutveckling. 

Reflektion

I olika gruppkonstellationer får barnen reflektera både i grupp och enskilt samt genom mötesplatser möjliggörs dialoger bland barn-barn och barn-pedagog. 

Att få och skapa produktiva frågor att undersöka

Genom att arbeta i mindre grupper och skapa en tillåtande miljö på Rytmen vill vi möjliggöra att alla barn känner sig bekväma med att ställa frågor. Vi uppmuntrar barnen till att reflektera över olika händelser och funderingar och låter barnet ta sin tid till att reflektera. Vi ställer öppna frågor och utgår ifrån det enskilda barnets livsvärld när vi för en dialog med hen. 

Att lära tillsammans och av varandra

Vi blandar barnen i olika grupper oberoende av intresse, kön, erfarenheter eller ålder i syfte låta de lära av och med varandra. 

 

 • Relationella perspektivet- att förstå och göra sig förstådd- (Sven Persson)

Vi skapar tillitsfulla relationer till barnen, är lyssnade och samtalande pedagoger. Vi ger barnen tid och talutrymme till att göra sig förstådd, både verbalt och kroppsligt. Vi förstärker språket med TAKK och bildstöd.

 

 • Barns delaktighet och inflytande

Vi utgår ifrån barnens intressen i allt vi gör. Projekt, övrig undervisning, vardagliga situationer samt lärmiljöer är utifrån barnens bästa. Vi följer deras intressen samtidigt som vi försöker utmana och utveckla dem.

 

 • Kreativitet och de hundra språken med variation av material, tekniker och arbetsformer

Vi arrangerar kreativa lärmiljöer med ett rikt utbud av material som stimulerar fantasin och ger möjlighet till undersökande. Miljöerna är föränderliga och anpassas efter barnens behov och intressen. Utomhusmiljön är också en viktig del i vår undervisning, barnen erbjuds olika lärmiljöer i naturen som en del av vårt arbete med de hundra språken. 

 

 • Lärmiljöer som är Tilltalande, Tillgängliga, Tillåtande, och Tydliga samt möjliggör undervisning mot alla mål under hela dagen

Fysiskt: Miljöerna är föränderliga utifrån barnens intressen och behov. Allt material är på barnens nivå i syfte tillgängliggöra det för barnen.

Socialt: Vi erbjuder material som inte är färdigt och bjuder in till samspel och kommunikation. Miljöerna är estetiskt tilltalande och arrangerade så att barnen har rikt med material och utrymme till att utforska och skapa, enskilt och tillsammans.

Pedagogiskt: Vi skapar sammanhang för alla barn att delta, enskilt och i grupp genom att arrangera våra lärmiljöer utifrån barnens behov och intressen samt genom att vara aktiv i barnens utforskande och på så vis stötta de i olika aktiviteter så inget barn lämnas utanför.

 

 • Vårdnadshavares möjlighet till inflytande

Vi tar med vårdnadshavarnas tankar och barnens erfarenheter. Vi delger även vår undervisning genom personlig kommunikation i slutet på dagen samt med hjälp av veckobreven på Unikum.

Undervisning under hela dagen

 • Välkomnande över hela dagen: 

Barnet välkomnas in till en aktivitet eller lek som väcker nyfikenhet. Ex. miniröris eller utforskande i sandlådan.

Pedagogerna är med och introducerar material och är aktiva tillsammans med barnen. 

 

 • Lek:

Barnens erbjuds många olika material och aktiviteter att mötas kring.

Det ska vara tillåtande att barnen skiftar aktiviteter ofta för att kunna undersöka vad som sker i rummet för att sedan kanske stanna en längre tid i en aktivitet. Materialen är tydliga och tillgängliga och på barnens nivå för att uppmuntra självständighet.

Vi pedagoger är medforskande och samspelar med barnen.

Vi tar hand om barnens frågor och utforskar svaren.

 

 • Måltider:

Under måltiderna samtalar vi tillsammans med barnen om bland annat vad det är som serveras.

Barnen ska uppleva att det är viktigt och lustfyllt att äta och pedagogerna undervisar barnen varför kroppen behöver näring. Vi uppmuntrar barnen till självständighet genom att ex. hälla vatten/mjölk själv, duka av själv och skrapa sin tallrik.

 

 • Tema/projekt:

Vi undervisar i mindre grupper i olika konstellationer. Alla barn får möjlighet att komma till tals och bli lyssnade på.

Upprepning – vi gör aktiviteten många gånger så att alla barn får möjlighet att delta, får erfarenhet, känna trygghet samt lära känna material. 

 

 • Aktiv läsning:

Vi har böcker/polyglutt (QR-koder) på olika språk tillgängliga i alla lärmiljöer.

Alla barn ska bli lästa för. Vi har planerad läsning med läsgrupper och spontan läsning vid ex. matbordet och utomhus.

 

 • Tamburen vid ut- och ingång:

Pedagogerna är närvarande och stöttar barnen i deras på och avklädning.

Vi använder bilder/TAKK som stöd.

Vi använder oss av matematiska begrepp till ex; ett par skor, höger och vänster fot.

Vid ingång går vi in i mindre grupper där barnen får möjlighet att klä av sig i lugn och ro.

 

 • Undervisning ute:

Vi erbjuder aktivitetslådor/temalådor, både gemensamma för förskolan men också egna att ta med vid ex. promenader.

Vi pedagoger är närvarande, medforskande , lyssnande, utmanade och stöttande.

Vi använder cykeln och taxivagnar för att komma iväg längre sträckor för undervisning utanför förskolan.

 

 • Vila/avslappning:

Lugn musik under vilan.

Barnens individuella sovrutiner följs.

Pedagogerna tar fram madrasserna till barnen.

Lugnare aktivitet när barnen vaknat.

 

 • Hemgång/överlämning till vårdnadshavare:

Pedagogerna informerar vårdnadshavarna om dagen och stöttar barnen i att själva berätta om deras dag.

 

All undervisning är kopplad till Läroplan för förskolan 18 och som vårdnadshavare kan du läsa den här på Unikum. 

Uppföljning, utvärdering och utveckling

På lärväggar i förskolan och lärloggar i Unikum kan ni följa vår undervisning samt gruppens och enskilda barns utveckling och lärande. 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback