Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Projektplanering1: Introduktionsplanering Kotten ht-21

183401 Förskolan Lilla Skogen, Stockholm Farsta · Senast uppdaterad: 27 augusti 2021

Det här är den första planeringen i Farstas kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra planeringar varav Introduktionsplaneringen är den första och sträcker sig fram till oktober då projektbeskrivningen skrivs. Planeringen används som en riktning för utbildningen och undervisningen samt för att koppla de observationer och dokumentationer som görs under introduktionsperioden.

 

Introduktionsperiod

Syfte med förskolans introduktion

Under introduktionsperioden ska vi lära känna varje barn, se vad de har för tidigare erfarenheter och intressen för att identifiera ett nuläge. Vi utmanar barnen i sitt lärande, deras intressen och erfarenheter tas tillvara. Samtidigt ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den. Förskolan ger varje barn en möjlighet att känna samhörighet i gruppen, de utvecklar en förmåga att lyssna och reflektera tillsammans med andra, både barn och pedagoger. Genom en tydlig information och kommunikation om mål och innehåll i utbildningen skapas förutsättningar för en god samverkan med hemmet. 

Vad sker under introduktionsperioden?

Varje barn ska känna att förskolan är till för dem, en plats dit de vill komma. De erbjuds en tydlig, tilltalande, tillgänglig och tillåtande miljö där utforskande, nyfikenhet, lek och lärande står i centrum. Samtidigt blir barnen en del av en gemenskap, de lär känna sin personal och de andra barnen i barngruppen. 

Planeringen används för att koppla lärloggar med observationer och dokumentationer vi samlar på oss under introduktionsperioden. Dessa använder vi sedan när vi går vidare och formulerar vår projektfråga i nästa planering.

Under introduktionsperioden iscensätter vi undervisningssituationer, där vi observerar barnens intressen samt hur de interagerar med aktiviteterna som erbjuds. Här introducerar vi samtidigt miljö och material, ute och inne. 

I samband med introduktionsperioden erbjuds vårdnadshavare möten och information kring förskolans utbildning.

 

Hur ska utbildningen genomföras?

Hur organiserar vi för en utbildning som är tydlig, tilltalande, tillgänglig och tillåtande för alla barn samt; Hur förbereder vi oss för att arbeta utifrån en tydliggörande pedagogik? 

Genom att ha tydliga rutiner på avdelningen skapar vi trygghet hos både barnen och pedagoger. När barnen lär känna och är trygga i rutinerna kan de därefter utforska, upptäcka och utmana sig själva i verksamheten. Fungerande rutiner skapar utrymme för en tillåtande miljö och verksamhet.

Vi går in i mindre grupper på förmiddagen och introducerar materialet steg för steg. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik med bland annat bilder på vilket material som erbjuds och var materialet finns att hitta för barnen. Vi strävar efter att ha materialet tillgängligt för barnen att antingen ta fram själva eller att kunna peka på bilder på t.ex. sax, pärlor så att pedagogerna kan ta fram det som önskas. Vi jobbar även en del med teckenstöd och bildstöd när det kommer till t.ex. rutiner. 

Hur förbereder vi våra lärmiljöer utifrån att barnen nyfiket och lekfullt får bekanta sig med läroplanens ämnesområden?

Miljön inne på avdelningen är föränderlig och utformas utefter barnens intressen och önskemål. Vi har ett brett basutbud med material på Kotten som innefattar alla områden i läroplanen. Barnen introduceras i miljön i början av terminen så att avdelningens material, verksamhet och rutiner ska bli tydliga. När barnen väl är trygga i miljön kan de fortsätta att utforska och nyfiket lära sig mer om det som intresserar dem. Materialet och de olika lärmiljö presenteras på ett inbjudande och inspirerande sätt för barnen där barnens barnens perspektiv ska stå i fokus. Vartefter terminen fortlöper kompletterar vi med material utefter projektets innehåll och barnens intressen och behov.    

Hur organiserar vi verksamheten för att lära känna varje barn, vad de har för tidigare erfarenheter och intressen?

Vi startar dagen utomhus och erbjuder olika aktiviteter såsom rita, måla, vattenlek, sandlek och rörelselek på de olika gårdarna. På så sätt introducerar vi utomhusmiljön för de barnen som är nya på Kotten samt får en möjlighet att dokumentera och få fatt på vad varje barn visar intresse för just nu och vilka kunskaper det finns i gruppen. 

Vi introducerar olika skapandetekniker såsom målning, rita, play-doh och lera, musik, dans, sång/ramsor och upptäcker tillsammans miljön på förskolan. Vi pedagoger är lyhörda för barnens behov och intressen och dokumenterar under arbetets gång. Sedan samtalar vi kring bilder och upplevelser tillsammans med barnen för att få en uppfattning om vilka intressen som finns och vilken riktning projektet tar.

Vi läser böcker varje dag för barnen. Under läsningen finns det plats för samtal och reflektion för barnen vilket främjar deras språkutveckling och synliggör vilka intressen och kunskaper det finns i gruppen.

Hur förbereder vi oss för att ge varje barn en möjlighet att känna trygghet och samhörighet tillsammans med andra, både barn och pedagoger?

Under introduktionsperioden kommer vi att lägga ett stort fokus på att lära känna varandra i gruppen. De nya barnen som har börjat på Kotten och barnen som är kvar sedan förra terminen blir erbjudna olika aktivteter i både helgrupp och i mindre grupper för att lära känna varandra och introduceras i våra rutiner och material. Det är viktigt att verksamheten präglas av tydliga rutiner och förhållningssätt samt att skapa goda relationer då detta ger goda förutsättningar för trygga barn och det kommande lärandet/utvecklingen.   

Minst en gång om dagen har vi möte med hela barngruppen där vi samlas en stund på mattan och går igenom vem som är här och vem som är hemma. Vi sjunger, gör ramsor, rörelselekar, läser bok, flanosagor och reflekterar kring bl.a. projektet, upplevelser eller tankar som barnen uttrycker. Vi vill att alla barnen på Kotten ska känna sig delaktig i gruppen utifrån deras förutsättningar och att hen ska få talutrymme och uppleva att kompisarna och vi vuxna lyssnar. På så sätt tror vi att gruppkänslan och individen stärks. 

Hur skapar ni ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna samt informerar om mål och innehåll i utbildningen? 

Vi använder oss utav Skolplattformen där vi varje vecka lägger ut nyhetsbrev med information om vad vi har gjort under veckan. I grupplärloggen lägger vi upp information om projektet som vi arbetar med. Genom dessa kanaler samt via de dagliga mötena med vårdnadshavare strävar vi efter att kontinuerligt informera om verksamheten och dess mål och syften. Vi har även ett föräldramöte varje läsår där föräldrarna får information samt har möjlighet att ställa frågor om utbildningen. Vi erbjuder även ett individuellt utvecklingssamtal för varje barn då vi berättar om barnets utveckling/utbildning samt hur vi arbetar mot våra mål.

Information om lärloggar

Lärloggar och Planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.

Pedagoger lägger in ett urval av samlad dokumentation i lärlogg för grupp.

En lärlogg visar på en pedagogisk aktivitet, planerad eller spontan, där syftet är att synliggöra barns lärande.

När en lärlogg för grupp publiceras blir den synlig i Skolplattformen för vårdnadshavare.

Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar pedagogerna individuella lärloggar 1-2 ggr/år som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare.

I de individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrande kunnande, lärande och utveckling. 


Läroplanskopplingar

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter