Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

F

Kursplan modersmål engelska 21/22 åk 4-6

Resurscentrum Modersmålsenheten, Luleå Kommun AUF · Senast uppdaterad: 26 augusti 2021

This year we will be looking at how everything changes, nothing really stays the same for anyone or anything. whether this is a good or bad thing is often in the eyes of the beholder

Kursplanering åk 4-6

Arbetsområde:

I år kommer vi att arbeta inom temat ” förändring”

Under året kommer vi på olika sätt arbeta med temat förändring som röd tråd och undersöka olika aspekter av förändring i allt som vi gör. Lektionerna i det här temat kommer vara uppdelade i segment som sammanslaget kommer ge tillfälle att öva samtliga moment som kursplanen kräver.

 

Varför ska vi arbeta med det här:

Valet av ett övergripande tema ger en riktning i studierna som möjliggör elevmedverkan vid utformningen av enskilda lektioner. Vi är då friare vid val av texter och studiemetoder utan att vi för den skull går vilse och tappar tråden. Det övergripande målet är att eleven ska öva att:

 

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där Modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

 

Vi kommer samtidigt att öva:

 

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

Muntligt berättande för olika mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.

Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

Så här ska vi arbeta :

 

Samtal om elevernas vardagliga upplevelser och erfarenheter

Muntliga presentationer.

Att läsa och skriva berättande och poetiska texter

samt beskrivande förklarande och instruerande texter.

Att undersöka texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp, begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Vi kommer även att undersöka ords begreppsnyanser och värdeladdning.

Synonymer och motsatsord och seder bruk och traditioner i områden där modersmålet talas och jämföra dem med svenska bruk och traditioner.

 

 

Material vi ska använda under arbetet

Vi kommer att använda oss av olika texter, böcker, filmer och filmklipp, samt en rad digitala program och hjälpmedel.

 

 

Koppling till kursplanen och kunskapskraven:

Allt vi gör är kopplat till kursplanen och elevernas arbete bedöms utifrån kunskapskraven

 

Kunskapskrav

Läsa med flyt

Läsförståelse

Resonera om budskap

Uttrycka sig i skrift

Skrivregler

Resonera om modersmål & svenska

Samtala

Fråga och framföra åsikter

Berätta

Beskriva & resonera med anknytning till modersmålet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur ska jag bedöma elevernas kunskaper:

Observationer, olika skriftliga/muntliga uppgifter, prov


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback