Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Lysmaskens trygghetsprojekt hösten 2021

Vintrosa förskola, Örebro · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Nytt läsår, ny grupp, nya barn! Vid starten av en ny termin och ett nytt läsår behöver vi arbeta extra mycket med att alla barn och pedagoger ska känna sig trygga hos oss i förskolan. Det är viktigt att alla barn som går hos oss på Vintrosa och Latorps Förskolor känner trygghet, både med oss pedagoger men även tillsammans med de andra barnen i barngruppen. Därför har vi valt att hela förskolan tillsammans börjar terminen med ett trygghetsprojekt. Utifrån barngruppernas behov kommer projektet hålla på olika länge och innehållet kommer se olika ut.

NULÄGE

 

Vi har i nuläget kvar tio barn från förra läsåret och har skolat in tre nya barn. Två till kommer under hösten. I år har vi många treåringar i gruppen som är vana vid förskoleverksamheten, vilket gör att årets trygghetsarbete kommer handla mycket om att bygga kompisrelationer och om samspelet barnen emellan. Än så länge är det inte så många som har kommit tillbaka så det blir spännande att träffa alla och se hur gruppdynamiken blir och var intresset hos gruppen ligger.

 

 

SYFTE

Alla barn och pedagoger deltar i arbetet ”Från JAG till VI”.

Vad ska utvecklas? Vad vill vi att barnen ska lära sig/ta med sig? Nedanstående är exempel, tänk till vad ni vill att era barn/er barngrupp utvecklar/lär sig...

  • Trygghet
  • Empati
  • Demokrati/delaktighet
  • Öppenhet och respekt för olikheter utifrån diskrimineringsgrunderna
  • Hänsyn
  • Samspel
  • Vem är jag, vem är du?
  • Vi-känsla

 

METOD

Hur gör vi? Vilka lärprocesser/aktiviteter ska vi använda oss av för att utveckla barnens förmågor och skapa det klimat vi vill ha?

 

Tidiga utvecklingssamtal för att fånga upp vårdnadshavarnas tankar och åsikter.

Kartläggning av samspel, miljö, hem-och-förskola, integritet och rutinsituationer för gruppen/avdelningen utifrån mall och årshjul.

Vid terminens start arbetar vi med att ha tydliga rutiner. Vi vill att barnen ska möta en tydlighet i hur dagen ser ut hos oss och använder vid behov bildstöd för att förtydliga dagsrutinerna.

Tycka om bilder/nära och kära bilder för att koppla ihop hem och förskola.

Egen plats i hallen, vid samling och vid matborden.

Vid samlingen jobbar vi för att skapa en vi-känsla genom att ha fokus på hela gruppen.

Veckoschema/Detaljplanering.

Vi delar upp gruppen i små grupper för att barnen lättare ska bli sedda och våga ta plats och för att vi ska kunna genomföra undervisning under lugna former.

Vi uppmuntrar barnen till delaktighet genom att vara positiva till deras initiativ och idéer och formar vår verksamhet utifrån barnens intressen och behov.

Vi reflekterar med barnen kring vad vi har gjort för att fånga upp deras åsikter och intressen. Detta gör vi med stöd av bilder som sitter vid barnens matplatser och i deras lekmiljöer samt genom samtal.

Vi erbjuder barnen ett språk och olika verktyg att använda vid konfliktlösning.

Vi vuxna är nära barnen i alla situationer för att kunna vägleda och träna samspel, se barnens behov och uppmuntra förmågor. Vi pedagoger ska finnas som en trygg bas för att våga utforska och leka samt vara en trygg hamn att komma tillbaka till när det behövs.

Vi visar öppenhet och tolerans gentemot varandras olikheter utifrån diskrimineringsgrunderna.

Vi ger barnen en positiv start på dagen genom varmt välkomnande av både barn och vuxna samt genom att visa att vi ser varje barn.

Vi håller en god stämning genom att lyfta positiva handlingar som barnen gör mot varandra och genom att själva som pedagoger hålla en positiv dialog med både barn och vuxna.

Delger vårdnadshavare information om vad vi gör under dagen på förskolan vid hämtning och lämning och uppdaterar lärloggar.

 

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi dokumenterar aktiviteter och situationer i bild och skrift på Unikum och kopplar till den här trygghetsplaneringen.

Vi sätter upp det vi gör eller bilder på det vi har gjort på väggarna i barnens höjd för att reflektera tillsammans med barnen.

Vi utvärderar vad vi har gjort varje vecka på planeringarna och planerar hur vi ska gå vidare.

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och

hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback