Skolbanken Logo
Skolbanken

HT-21 Trygghet Haren

Förskolan Rubinen, Östhammar · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

För att barnen ska kunna ta till sig av förskolans innehåll är trygghet en av de viktigaste grundpelarna. Om ett barn känner trygghet är det lättare att utforska och lära.

Bakgrund och syfte

Varför ska vi arbeta med det här?

För att vi vill att alla barn ska vara trygga när de vistas på förskolan.

För att vi som pedagoger ska finnas där för alla barn och vara både närvarande och härvarande samt tillgodose barnens behov.

För att vi tillsammans både barn och pedagoger skapar glädje

... och för att Lpfö-18 säger så här:

  • -att barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda 
  • -ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet
  • -ge varje barn förutsättning att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
  • -ge varje barn förutsättning att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga
  • -ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

 

Mål

Avdelningens egna mål gällande trygghet

- Att barnen ska känna sig trygga i förskolans miljö

- Att barnen ska få möta närvarande och härvarande pedagoger som är lyhörda för barnens behov

 

 

Metod

Vad ska vi göra?

Trygghetsvandringar- att pedagog tillsammans med barn går runt och undersöker var barnen tycker om att vara samt var de inte tycker om att vara och varför. 

Dela in barnen i mindre grupper så att alla kommer till tals och blir sedda

Ha gemensamma aktiviteter tillsammans som leder till skratt och skoj.

Hur ska vi göra?

- finnas närvarande för barnen, regelstyrda lekar, gemensamma lekar samt fria leka lekar, vara lyhörda för varandra  

När, var, vem?

- detta arbete med trygghet kommer genomsyra hela terminen i vår verksamhet 

Dokumentation

Vi dokumenterar för att kunna utvärdera utbildningen/undervisningen och synliggöra barnets utveckling och lärande.

Vad och hur ska vi dokumentera?

Samtal med barnen, trygghetsvandringar, observationer, barnens alster, film, ljud, foto ...

Vem dokumenterar och när? 

Pedagogerna reflekterar och dokumenterar både tillsammans och fortlöpande för att se hur processen går och vad vi behöver utveckla mer.

 

-        

 

 


Läroplanskopplingar

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter