Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Zick Zack Läsrummet

Nygårdskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Vi kommer att arbeta med sex typer av texter som ofta förekommer i skolan: - den berättande, som berättar om fiktiva eller verkliga händelser skildrade i skönlitterär form, till exempel en saga. - den beskrivande, som beskriver och/eller informerar om hur något ser ut, är eller fungerar, till exempel en faktatext om djur. - den förklarande, som förklarar eller tolkar varför något är som det är, till exempel en faktatext som förklarar ett naturfenomen - den instruerande, som stegvis berättar om hur något ska göras, till exempel en instruktion eller recept. - den argumenterande, som argumenterar för och/eller emot en tes, till exempel en insändare. - den återberättande, som berättar om något man har varit med om, till exempel en dagbokstext.

Undervisning

Vi ska arbeta med texter från läromedlet "Zick Zack läsrummet" som är avsett för att öka läsförståelsen genom att använda olika lässtrategier när vi läser olika texttyper. Vi möter bl.a. skönlitterära texter, faktatexter, instruktioner,dikter. Vi arbetar före läsningen med förförståelse och förkunskaper genom ordkunskap och begrepp genom att samtala om texten på många olika sätt och infallsvinklar.. Sedan läser vi texten, ibland i helklass, enskilt eller i par. Efter läsningen tränas läsförståelsen genom reflektioner, svara på frågor muntligt och skriftligt. De skriftliga frågorna finns i tre kategorier:
På raderna - svaret går att hitta i texten
Mellan raderna - tränar lässtrategier för att förstå texten
Bortom raderna - dra paralleller till egna erfarenheter samt reflektioner kring det lästa.

Bedömning

Den skriftliga uppgiften där eleverna svarar på frågor (på raderna, mellan raderna, bortom raderna) ligger till grund för bedömningen av elevernas läsförståelse på olika texttyper.

Hur delaktig du är i textsamtalen.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Matriser i planeringen
Nya språket lyfter C-F
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback