Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Eldorado kap. 1+2, åk 4 ht - 2021

Högåsskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

När vi arbetat färdigt med det här området ska du: - kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-100 000 - förstå vårt talsystem, hur det är uppbyggt och fungerar - kunna ordna tal efter storlek - behärska positionssystemet, -kunna veta talens olika värde beroende på var de står. ex. hur mycket 1 är värt i 17, 152, 1643 osv. - kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje - likhetstecknet - sambandet addition och subtraktion - uppställningar i addition och subtraktion

Metod/Arbetssätt

Vi kommer att arbeta praktiskt, laborativt, skriftligt och muntligt i området kring taluppfattning och tals användning.

Kunskapskrav

När vi arbetat färdigt med det här området ska du:

 • kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-100 000
 • förstå vårt talsystem, hur det är uppbyggt och fungerar
 • kunna ordna tal efter storlek
 • behärska positionssystemet,
 • kunna veta talens olika värde beroende på var de står. ex. hur mycket 1 är värt i 17, 152, 1643 osv.
 • kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje
 • förstå likhetstecknets innebörd
 • kunna utföra beräkningar i addition och subtraktion
 • lösa problemuppgifter i addition och subtraktion

De här matematiska begreppen ska du förstå och behärska:

 • siffra
 • tal
 • talsort
 • tusental
 • hundratal
 • tiotal
 • ental
 • största
 • minsta
 • före
 • efter
 • talföljd
 • större än/mindre än
 • lika med/inte lika med (likhetstecknets betydelse)

Bedömning

Vi kommer kontinuerligt att bedöma din utveckling genom muntliga diskussioner, skriftligt och laborativt.

 


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen
Eldorado kapitel 1 + 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback