Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7

Fysik HT21 - El och Magnetism

Lyckeboskolan F-9, Visa kommun · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Hur fungerar magneter och vad är egentligen magnetism? Hur hänger el ihop med magnetism? Vi laborerar och undersöker. Vi lär oss också att skriva en laborationsrapport.

Övergripande mål ur kapitel 1 och 2

Skolans mål är att varje elev

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

Mål ur kursplanernas syftesdel

 • Eleven ska kunna

Kopplingar till läroplan

  • Fy
   Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  • Fy
   Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  • Fy
   Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll vi ska arbeta med

Kopplingar till läroplan

  • Fy  7-9
   Fysiken i naturen och samhället Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  • Fy  7-9
   Fysiken och vardagslivet Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  • Fy  7-9
   Fysiken och vardagslivet Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  • Fy  7-9
   Fysiken och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  • Fy  7-9
   Fysikens metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  • Fy  7-9
   Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Fy  7-9
   Fysikens metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.

Konkretisering av målen

 • Du ska visa att du

  känner till sambanden mellan spänning, ström och resistans

  känner till hur du använder elektricitet på ett säkert sätt

  kan göra enkla elektriska kopplingar och ritningar

  känner till sambandet mellan elektricitet och magnetism

  kan utföra experiment och dokumentera dessa

  kan redovisa det du har lärt dig

  kan ta ansvar för ditt arbete

Bedömning

 • Jag kommer att bedöma

  din förmåga att söka naturvetenskaplig information och föra enkla resonemang om informationens trovärdighet

  din förmåga att ta ansvar för ditt arbete och att redovisa vad du har lärt dig

  dina kunskaper om elektricitet och magnetism

  din förmåga att använda fysikaliska begrepp

Undervisningen

 • Du kommer att få arbeta med

  bok och arbetsblad

  olika laborationer och försök med el och magnetism

  ev film

  du kommer att få redovisa dina kunskaper på lektionerna genom att göra kopplingar, diskutera och skriva

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Matriser i planeringen
Fysik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback