Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

5

Läsning och Läsförståelse

Elmsta skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Du kommer att träna din läsförmåga genom gemensam läsning, egen läsning och högläsning. Du kommer att träna din läsförmåga och arbeta med olika slags texter för olika syften.

Syfte

Centralt innehåll inom arbetsområdet

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

  • din förmåga att läsa, förstå och tolka olika texter.
  • din förmåga att berätta om och svara på frågor om en läst text.
  • din förmåga att diskutera i grupp om dina tankar av det lästa och lyssna aktivt på kamraterna.

Undervisning (arbetsformer och lärande)

Läsförståelse är en stor del av ditt skolarbete, du kommer att få många tillfällen att öva den.

Vi kommer bl.a att arbeta med olika material som med läsförståelse, olika texter och skönlitteratur. Där kommer du enskilt eller tillsammans med andra att få läsa och svara på frågor. Du kommer också att få ta del av regelbunden högläsning och få diskutera det lästa.

I skolans samtliga ämnen är det av stor vikt att du förstår vad du läser.

Bedömningar

Vi kommer att bedöma din förmåga att..
 att läsa, förstå och tolka olika texter.
 att berätta om och svara på frågor om en läst text.
delta i diskussioner om texten.


Läroplanskopplingar

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Matriser i planeringen
Svenska år 5-6 läsåret ht-12
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback