Skolbanken Logo
Skolbanken

Åkerviolen Vi blir en grupp 2021

Västerlanda förskola, Lilla Edet · Senast uppdaterad: 31 augusti 2021

VI BLIR EN GRUPP

 

Terminstart

 

 •       Hur ser  barngruppens sammansättning ut?
 • Vi har 19 barn i åldrarna 2-4 år. Några nya kompisar har börjat på avdelningen.
 •  
 • Personaltäthet och pedagogernas kompetens?

Vi fyra pedagoger fördelat på 340% tjänst. Tre dagar i veckan är vi tre pedagoger, två dagar i veckan är vi fyra. Vi är två förskollärare och två barnskötare.

Var är vi? /Nulägebeskrivning

 

Vilka förutsättningar har vi?

Barnen som är kvar på avdelningen sen vårterminen har blivit större och mer självgående. Vi över- och inskolar några nya som behöver knyta an och lära känna våra rutiner.

·       Vad visar barnen intresse för?

Barnen visar stort intresse för att göra själva - ta maten själva, duka av, ta på sig m.m. De visar även intresse för de styrda rutinerna - samling och läsvila. 

·       Vilka lärprocesser uppfattar vi?

Barnen testar sig fram mycket i situationer som de tidigare på grund av mognad och pandemin inte fått göra så mycket själva, tex ta mat.

·       Vilka behov ser vi i barngruppen just nu?

Behovet i gruppen just nu är att komma in i rutiner och veta vart en hör hemma. När ska jag gå ut? Var ska jag sitta vid matbordet? Vad gäller vid samling? Etc.

Behovet finns även att öva turtagning, dela med sig, leka flera och att leka tillsammans.

·       Lärmiljöer?

·      Vi har möblerat om på avdelningen och byggt två kuber. I det ena rummet finns en bilmiljö i kuben och i det andra rummet finns en affär/kiosk. Vi har även flyttat projektorn för att kunna använda den med de vakna barnen efter lunch till läsvila, dokumentation m.m.

Arbetslagets olika kompetenser?

 

Vi är två förskollärare och två barnskötare. Vi har ett stort intresse för odling, hållbar utveckling, skapande, spel&lekar, idrott&hälsa och skogen.

·       Hur dokumenterar vi för barnen?

Vi fotograferar och lägger upp på Unikum. Vi lämnar tillbaka dokumentationen till barnen genom att använda projektorn.

 

Vart ska vi?

 

 

·       Barnkonventionen - Markera vald artikel med en färg

 • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
 • Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa.
 • Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt.
 • Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad.

Vi kommer att jobba extra med Artikel 2

 • Hur synliggörs det i utbildningen?

   Vi jobbar med att lyfta fram varje barn och ge dem möjlighet att ta plats i samlingen, undervisningen och i samtal. Vi utformar lärmiljöer och har material som är tillgängligt för alla utifrån deras mognad. I arbetet med att bli en grupp lyfter vi och diskuterar med barnen att vi alla är både lika och olika, alla har samma rätt till att bli bra behandlad och att alla gör så gott de kan. Vi ger barnen positiv feedback så att de blir medvetna om att de gjort något bra.   

  Kommunmål - Markera det valda målet med en färg

 • Alla barn i förskolan ska uppleva trygghet i förskolan.
 • Alla barn i förskolan ska uppleva studiero i förskolan.
 • Alla barn på förskolan ska uppleva att undervisningen är stimulerande
 • .
 • Vi jobbar med att skapa en god stämning i gruppen med mycket glädje och förståelse för varandra. Vi skapar en miljö som är trygg för barnen. Pedagogerna är medvetna om platser som kan upplevas otrygga och ökar sin närvaro där. 
 •  
 • LPFÖ-18 - Mål läggs till längst ner på sidan under ikonen  "Lägg till" välj sedan LÄROPLAN

 

HUR GÖR VI OCH VAD VILL VI SKA HÄNDA?

 

PLANERING AV BLOCKEN

 

 •        Vilka kunskaper och färdigheter ska våra barn få möjlighet att utveckla?

Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla fler sociala färdigheter så som att turas om, dela med sig, leka flera och att leka tillsammans.

Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla de språkliga kunskaper som behövs i sociala sammanhang. Tex kunna uttrycka att en leksak är upptagen men att kompisen kan få den sen, diskutera vad som ska lekas, vilka som är med i leken och att lösa enklare konfikter.

 •        Vad ska vi undervisa om?

Vi kommer att undervisa om värdegrund - hur en är en bra kompis och hur en sätter sina egna gränser, och om hur en uttrycker sig bra i sociala sammanhang.

 •        Hur ska undervisningen ske?

 

-Planerad undervisning?

Vi kommer att arbeta mycket med att få alla, barn och vuxna, att komma in i dagens rutiner. På samlingarna går vi igenom vad som ska hända under dagen, vid matbordet har vi bestämda platser och efter maten sätter sig barnen i soffan för läsvila tex.

På samlingar övar vi delaktighet, berättande och diskuterar olika värdegrundsfrågor. Vid matbordet och i gympasalen övar vi turtagning och att ta hänsyn till varandra.

Vi kommer att gå på "spaning" med barnen, en pedagog går iväg med 2-4 barn utanför gården på upptäcktsfärd. Pedagogen följer barnen i deras upptäckter, ställer frågor och hjälper dem att dokumentera.

-Spontan undervisning?

Under hela dagen uppstår tillfällen för diskussioner om olika värdegrundsfrågor. Vi vuxna är härvarande i barnens lek genom observationer och att delta i leken. 

Vi kommer att under veckan dela upp barnen i grupper för att ytterligare kunna utmana barnen utifrån deras mognad i både undervisning och barnen egna lek. 

 •   Hur gör vi barnen delaktiga i arbetet?

Vilka värdegrundsfrågor vi diskuterar med barnen, planerat eller spontant, utgår ifrån de situationer som har uppstått i barngruppen.

På "spaningarna" får barnen möjlighet att visa för oss pedagoger vad de är intresserade av, vill göra mer av och lära sig mer om. Vi kan sedan planera undervisningen utifrån det barnen dokumenterat på sina spaningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback