Skolbanken Logo
Skolbanken

Flugans pedagogisk planering lärområde social utveckling och lek Ht-21 v.35-37

Torallastigens fsk/Bosgårdens ped. enhet, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 30 augusti 2021

Under lärområdet social utveckling och lek kommer vi att arbeta med att skapa en vi-känsla i gruppen genom trygghet och självständighet där leken är betydelsefull för barns utveckling, lärande och välbefinnande.

Varför?

Vi har valt att arbeta med lärområdet social utveckling och lek för att fokusera på att lära känna varandra, miljön, leken och det sociala samspelet i barngruppen under inskolningsperioden. Tillsammans med barngruppen strävar vi mot att skapa en trygg och lekfull barngrupp med ett lustfyllt socialt samspel. 


Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära. Barn skapar sammanhang och mening utifrån sina erfarenheter och sätt att tänka. Därför ska de i förskolan möta respekt för sin person och sitt sätt att tänka och förstå sin omvärld (Skolverket, 2018). 

 

Enligt FNs barnkonvention artikel 31 har alla ”barnen rätt till lek”. Vi kommer under detta lärområdet öka barnens förståelse och intresse om sina rättigheter med fokus mot artikel 31. Barnkonventionen finns till för barnet, men det är genom oss vuxna den blir möjlig. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva (Skolverket, 2018). 

Vad?

Vi riktar barnens intresse mot att skapa en vi-känsla i gruppen genom trygghet och självständighet såväl i gruppen som hos de enskilda barnet. Vi kommer att arbeta för att skapa nya relationer och förstärka deras gemenskap i gruppen. Vi kommer också att arbeta med att barnen ska ha inflytande i verksamheten och känna sig delaktiga i gruppen. Alla ska få möjlighet att känna sig trygga och som en del av gruppen både med varandra och mellan barn och pedagogerna. 

Vi vill utveckla barnens förståelse för lekens betydelse i ett lustfyllt socialt samspel, därför kommer vi att fokusera på leken som ett mål och inte ett medel, dvs. med ett riktat fokus mot det sociala samspelet i leken. Vi vill också ge barnen verktyg till att öka förståelse för olika lek kulturer, samspel, samarbeta och dela med sig.  

Hur?

Vi startar lärområdet, social utveckling och lek, med att bekanta oss med ute- och innemiljön genom att skapa samma rutiner för dagen, för att alla ska känna trygghet och självständighet kring dagen. Tillsammans övar vi på vardagsrutiner som utbildning och undervisning, matsituationer, påklädning, hygien och vila. Motivation och gemenskap är enligt forskare begrepp som är starkt förbundna med lärande och bästa resultat nås när barn känner att de ingår i en gemenskap. För att barn ska kunna tala med sina unika röster krävs en miljö som är öppen för skillnad (Ljundblad, 2018). 

Under inskolningsperioden ger vi den fria leken större utrymme, vi pedagoger har ett öppet förhållningssätt, är lyhörda och närvarande för att lära känna den nya barngruppen och de enskilda barnet. Barn har lagstadgad rätt till lek. Att rätten till lek är med i barnkonventionen och nu även i svensk lag visar hur viktig leken är för barn och barns liv. Forskning visar att lek är centralt för barnens spontana drift att utvecklas, och att det spelar en betydelsefull roll för hjärnans utveckling, särskild tidigt i barnens liv. Genom lek får barn möjlighet att förhandla, att återfå sin emotionella balans, lösa konflikter och fatta beslut (Ekman, 2020).

Vi pedagoger kommer kontinuerligt observera barngruppen, vad de visar intresse för och deras erfarenheter de bär med sig, för att kunna planera och skapa en lustfylld, lärorik och trygg pedagogisk miljö och verksamhet. Vi läser och samtalar om böcker som lyfter fram olika känslor, leken och barnkonventionen. Vi erbjuder barnen, både planerade men också spontana, lässtunder och böckerna finns tillgängliga för barnen både digitalt och analogt under hela dagen. 

Genom namnsånger och olika lekar lär vi känna varandra och våra egna förmågor. Vi skapar grupp-och samarbetslekar där vi uppmärksammar och uppmuntrar såväl gruppen som det enskilda barnet. Vi kombinerar barnens fria lek med mer planerade lärande lek. I olika varierande lekar kommer barnen få möjlighet att prova nya lekar och olika lek konstellationer i ett lekfullt samspel. Barnen ges tid, rum och ro att utforska miljön och varierande lekar, experimentera och uppleva i och genom leken. I undervisningen kommer vi berika barnens lek genom att utveckla, utmana och uppmuntra den fria och planerade leken samt samspelet med och mellan barnen. Barn lär sig av sina dagliga erfarenheter tillsammans med andra barn och vuxna. I dialog och den gemensamma aktiviteten växer ny kunskap - lek och lärande kan därför inte särskiljas (Sandberg, 2018).

I våra pedagogiska miljöer och i verksamheten använder och erbjuder vi barnen olika uttrycksmedel såsom, bild, böcker, sång, rörelse, tecken som stöd, skapande och digitala verktyg för att skapa möjlighet till samspel och samarbete.
Vi arbetar med sagan som grund för det livslånga och lustfyllda lärandet. Under lärområdet kommer vi utifrån nyfikenhet och förundran presentera årets sagotema som kommer vara en röd tråd genom hela läsåret.

Hur dokumenterar vi?

För vem? Vad, vem, hur, varför.

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnashavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att föra dialog hemma tillsammans med sina barn.

Läroplanskopplingar

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback