Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

ENGENG05

English 5 Course Outline 2021-2022

Katedralskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 23 augusti 2021

In this course we will practice the four language skills: reading, listening, writing, and speaking. We will study a variety of topics in the English-speaking world and make connections to your own thoughts and experiences. Furthermore, we will also practice expressing ourselves in different ways to learn how to use English in different situations and settings, and for different purposes.

Dear students and parents, 

In English 5, we will study topics related to our society today, such as current events, social and historical contexts, and values in areas where English is spoken, and relate this to our own knowledge and experience. We will encounter and review opinions, thoughts, experiences, and ethical questions. You will study the content and style of different kinds of fiction; novels, short stories, and film.  

The textbook Blueprint A 3.0 makes up the basis of this course, where we will be working with word and grammar exercises, practice reading and listening comprehension, and participate in writing and speaking activities. Apart from this, other sources of information will be used. 

Here is a tentative course outline, however, do note that changes may occur concerning dates/weeks due to different circumstances. 


Läroplanskopplingar

Aktuella och bekanta ämnesområden, även med anknytning till samhälls- och arbetsliv och till elevernas utbildning.  

Händelser och händelseförlopp. 

Åsikter, tankar och erfarenheter samt relationer och etiska frågor. 

Talad engelska i varierande tempo, även med inslag av sociolektal och dialektal variation, och texter, från olika medier. 

Talad engelska och texter som är berättande, förklarande, diskuterande, argumenterande och rapporterande – varje slag för sig eller i olika kombinationer. Till exempel intervjuer, reportage, manualer och enklare populärvetenskapliga texter. 

Skönlitteratur och annan fiktion.

Sånger och dikter. 

Strategier för att uppfatta detaljer och dra slutsatser om innehåll och budskap, till exempel genom att visualisera, associera, återberätta, förutse innehåll och ställa sig frågor.  

Sökning av innehåll i muntliga och skriftliga källor av olika slag och utifrån olika syften.Värdering av källornas relevans och trovärdighet. 

Hur variation och anpassning skapas genom meningsbyggnad, ord och fraser, till exempel kollokationer. 

Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna berättar, återger, förklarar, motiverar sina åsikter, värderar  och diskuterar.  

Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner och skriftlig interaktion, ävendigital, med anknytning till samhälls- och arbetslivet, till exempel genom att ställa följdfrågor, formulera om, förklara och bidra med nya infallsvinklar.  

Språkliga företeelser, däribland uttal, vokabulär, grammatiska strukturer och meningsbyggnad, stavning, textbindning, inre och yttre struktur samt anpassning, i  elevernas egen produktion och interaktion.  

Engelska språkets ställning i världen. 

Innehåll och form i olika typer av fiktion. 

Aktuella händelser, sociala och kulturella företeelser och förhållanden samt värderingar i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper. 

Hur struktur och sammanhang skapas genom ord och fraser som markerar till exempel orsakssammanhang, talarens inställning, tidsaspekt och avslutning. 

Bearbetning av egna muntliga och skriftliga framställningar för att förtydliga, variera och precisera samt för att skapa struktur och anpassa kommunikationen efter syfte,  mottagare och sammanhang.  

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter