Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Högläsning och Samtal

223921 Förskolan Sturehill, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 23 augusti 2021

Läsåret Ht 21/Vt 22 har Stockholms Stad bestämt att högläsning och språklig utveckling är prioriterade läroplansmål. På avd Krönet har vi därför lagt in planerad högläsning, för alla barn, i olika åldersgrupper och vid olika tillfällen, varje vecka.

Vi kommer att tillsammans med barnen spendera planerad tid där vi fokuserar på det skrivna ordet. Barnens ålder, språkliga förmåga/förståelse kommer att ligga till grund för valet av bok. 

De yngre barnen kommer att arbeta mer med att lära sig tolka bilder, vara med i samtal runt bilder som de möter i böcker. Fokus är även att arbeta med interkulturellt uttryck utifrån böcker.

De äldre barnen kommer att arbeta med att visualisera det dom hör när de lyssnar till kapitelböcker. Där kommer fokus ligga på att förklara olika begrepp, återkoppla tala om sammanhang och utmana barnen i deras förståelse över vad de just lyssnat till.


Läroplanskopplingar

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter