Skolbanken Logo
Skolbanken

Vem är jag?

Östansbo förskola, Ludvika · Senast uppdaterad: 17 september 2021

Vi är en helt ny barngrupp på vår avdelning så vi har valt att starta upp ett tema där vi ska lära känna varandra och vilka VI är. Vem man är, vilka som finns i ens familj, vart man bor, hur saker och ting fungerar i livet, när man är född och hur det ser ut ute när man fyller år o.sv. Vi tänker oss ett tema med olika uttrycksformer i både rörelse, skapande, språkutvecklande och lärande arbetssätt.

Vi är en helt ny barngrupp på Trollsländan med barn i åldrarna 4-5år och tänker att vi behöver lära känna varandra och komma ihop till en grupp. Barnen är indelade i två grupper men vi arbetar med samma tema. Vi tänker oss ett tema där "JAGET" är i fokus. Att veta vad man heter i förnamn, efternamn och vart man bor och när man är född, ser vi som viktiga saker. Alla kommer att växa upp och skaffa jobb, kanske familj och eget boende m.m. och behöver förstå hur omvärlden ser ut och fungerar.

-Att förstå att alla är lika mycket värda oavsett utseende, språk, kön o.sv.

-Att veta att JAG är viktig som jag är och duger som den jag är. 

- Vad är en familj? Har alla en familj? 

- Vilka rättigheter resp. skyldigheter har jag? 

-Hur ser det ut egentligen med årstider, månader? Vad händer i naturen när jag har födelsedag? 

-Varför måste man handla? Hur gör man? Lön vad är det? Måste jag gå i skola? Varför då? 

-Hur ser min kropp ut och hur fungerar den? 

Barnen styr åt vilket håll det går! 

Vårt mål är att öka barnens förståelse för värdegrund, identitet, vår närmiljö och hur allt fungerar samt att jag som person är viktig som jag är. Få en djupare förståelse för att det finns olika människor i världen och därmed olika språk, kulturer o.sv. Vi vill även att barnen ska utveckla sitt lärande inom samspel och samarbete med andra och förstå att det är viktigt att hjälpa varandra. 

Barnen ska ges förutsättningar att utveckla sin skapande förmåga, sin språkutveckling, motorik/kroppsuppfattning och koordinationsförmåga samtidigt som de utvecklar förmågan att använda och förstå olika begrepp. Vi vill att barnen ska utveckla sitt skriftspråk och därmed lära sig att känna igen bokstäver och siffror. Barnen ska kunna känna igen SINA bokstäver och gärna även andra bokstäver med. 

 

Vi kommer arbeta med detta tema både i våra två grupper men även alla tillsammans. Vi kommer dokumentera med foto och text och uppdatera i barnens lärloggar. 

Vi kommer läsa och arbeta mycket utifrån "Kompisböckerna" som handlar om normer och värden och allas lika värde. 

Barnen kommer få ge förslag på hur vi ska gå tillväga i olika delar samt vad de är intresserade av. Vi kommer använda oss av flera olika uttrycksformer som rörelselek, skapande, språkutvecklande arbetssätt samt även i leken. Vi vill att barnen ska få prova på så många olika sätt och aktiviteter som möjligt. Vi kommer använda oss mycket av bokstäver och siffror. 

 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback