Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

F

Planering spanska ÅK7, HT21

Roslagsskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 23 augusti 2021

 

Spanska        LPP ÅK 7 GROVPLANERING 2021–2022

 

Tidsperiod: 

 HT 2021

 

Övergripande mål från läroplanen: 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

 

Syfte – ämnesspecifika förmågor som eleverna ska utveckla genom undervisningen: 

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

-       förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter, 

-       formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

-       använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, 

-       anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och 

-       reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Centralt innehåll och arbetsformer:  

 Centralt innehåll: 

Kommunikationens innehåll 

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna. 
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser. 
 • Åsikter, känslor och erfarenheter. 
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används. 

 

Lyssna och läsa – reception 

·       Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier. 

·       Olika former av samtal, dialoger och intervjuer. 

·       Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter. 

·       Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser. 

·       Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll. 

·       Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från internet och andra medier. 

·       Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter. 

·       Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer. 

·       Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal. 

 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion 

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. 
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar. 
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck. 
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer. 

 

Arbetsformer: 

·       Du kommer använda läromedlet Vale 7, lärobok och digital övningsbok, övningsmästaren

·       Du kommer att arbeta med läroboken för att öva läsförståelse och uttal samt med tillhörande övningsbok, där du tränar ord, meningar, grammatik och hörförståelse. 

·       Vi kommer också att arbeta i projekt, då vi utgår från förslag som kommer upp eller på olika sätt har anknytning till Spanien och andra spansktalande länder. 

·       Vi kommer att göra skriftliga och muntliga övningar på lektionerna. 

·       Du kan arbeta ensam, i parövningar eller i grupp. 

 

Följande områden kommer vi att arbeta med under höstterminen: 

 • presentera sig
 • hälsningsfraser
 • spansk och latinamerikansk geografi
 • berätta om dig själv och fråga andra
 • talen 1–12 samt 13–49 
 • färger
 • kläder
 • ord för till vänster, till höger och i mitten
 • fråga och berätta varifrån någon kommer
 • landskapsord
 • berätta om din familj
 • beskriva utseende
 • ett brev
 • spanska i världen
 • ett brev
 • födelsedagar
 • månader och årstider
 • berätta vad du gör på fritiden
 • klockan
 • veckodagar
 • berätta om en skoldag

 

Grammatik: 

 • substantiv; maskulin, feminin och plural samt genitiv
 • artiklar; obestämd och bestämd form
 • adjektivets placering
 • adjektivets böjning i singular och plural
 • verb i infinitiv (grundform)
 • presens av regelbundna verb; -ar, -er och -ir
 • presens av oregelbundna verb; ser, ir, tener och estar’
 • pronomen; personliga, possessiva
 • frågeord

 

Kunskapskrav och bedömning:  

 Jag bedömer fortlöpande under lektionerna och i läxor och prov din förmåga att: 

 • Förstå talad spanska. 
 • Förstå skriven spanska. 
 • Redogöra för och kommentera innehållet i talad och skriven spanska. 
 • Formulera dig på spanska i tal och skrift, våga använda språket och lösa problem på flera olika sätt när språket inte räcker till. 
 • Kunna använda grammatiska regler och uttrycka dig varierat genom att använda nya ord och uttryck. 
 • Kommentera några företeelser i områden där språket talas och din förmåga att göra jämförelser med dina egna erfarenheter och kunskaper. 

 

Jag bedömer ovanstående förmågor fortlöpande under lektionerna och i läxförhör och prov. Under lektionerna kan du visa dina förmågor i samtal och övningar, enskilt, i parövningar eller tillsammans i en lite större grupp. Vi har tre lektionspass i veckan och vi har en till två läxor per vecka. Under terminen kommer vi ha två förberedda prov. Du ska aktivt bidra till samtal genom att ställa frågor och svara med bekräftande fraser och uttryck. 

 

 Kunskapskrav för betyget E 

Du ska kunna: 

 • Förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt tal, enkelt språk. 
 • Formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar i muntliga och skriftliga framställningar av olika slag. 
 • I enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där spanska talas och du ska även kunna göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. 

 

Kunskapskrav för betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. 

 

Kunskapskrav för betyget C 

Du ska kunna: 

 • Förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk. 
 • Formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande i muntliga och skriftliga framställningar av olika slag. 
 • I enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där spanska talas och du ska kunna göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. 

 

Kunskapskrav för betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda. 

 

Kunskapskrav för betyget A 

Du ska kunna: 

 • Förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk. 
 • Formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande i muntliga och skriftliga framställningar av olika slag. 
 • Översiktligt kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där spanska används, och du ska då också kunna göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback