Skolbanken Logo
Skolbanken

Solstrålen ht 21

023271 Förskolan Knutbygården, Stockholm Rinkeby-Kista · Senast uppdaterad: 3 september 2021

Solstrålens undervisningsplan höstterminen 2021

1. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande.

 

Alla barn ska utifrån sina egna förutsättningar:

 

Matematik:

- kunna urskilja och särskilja de grundläggande geometriska formerna.

- utveckla sin förståelse och sitt ordförråd kring prepositioner och tidsbegrepp.

 

Teknik:

- kunna urskilja och undersöka teknik de möter i vardagen samt visa en nyfikenhet inför mötet med ny teknik.

- visa en vilja att pröva sina hypoteser.

 

Språk:

- kunna lyssna på en bok samt delta i ett boksamtal om boken utifrån sina egna förutsättningar.

- utforskar skriftspråket.

- känner igen sitt eget namn i skrift.

- ha en grundläggande förståelse för TAKK och bildstöd och dess funktion, samt kunna använda dessa i sin kommunikation vid behov.

 

Naturvetenskap:

- visa en grundläggande förståelse kring vikten av att värna om vår miljö samt har baskunskaper kring våra skogar och vad som finns/inte finns i dem.

- visa  en nyfikenhet och en vilja att utforska naturvetenskap.

- kunna urskilja och använda sig av de vanligaste "orden i skogen" såsom träd, buske, stig och så vidare.

 

Fysisk aktivitet:

- uppleva rörelse som något lustfyllt samt en naturlig del av vardagen.

- känna en tillit till sin egna förmåga, känna till sina egna begränsningar och utifrån dessa prova på nya saker.

- ha ha en grundläggande förståelse om hälsa utifrån vila, rörelse och kost.

 

Delaktighet och inflytande:

- känna att de har möjlighet att komma med önskemål och känna att de blir lyssnade på, att deras önskemål och åsikter tas i beaktning och uppfylls i den mån det är möjligt.

- känna att de har möjlighet att självständigt välja aktivitet (material tillgängligt på barnens nivå)

 

2. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden
Här väljer ni Läroplansmål att arbeta mot utifrån målbilden för förändrat kunnande.
Läroplansmål klickar du hem i mallen.

 

3. Organisering av miljö och material för att nå målbilden.

  • Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden.

 Organisera oss i huset och planera tiden på gården så att gården kan nyttjas för planerade och organiserade aktiviteter.

Se över och använd de materialet som finns att tillgå.

Erbjuda barnen olika stationer utifrån ett tema, till exempel teknik så att barnen får möjlighet att prova på olika saker.

Ta med oss luppar, kikare och faktaböcker till skogen. 

  • Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

Implementera baslistan utifrån tillgång.

Försöka hålla miljön föränderlig utifrån barnens intressen och behov. Tillsätta och byta ut material för att vidareutveckla barnens utforskande och hålla liv i deras intresse.

Fortsätta inkludera bildstöd och TAKK i miljön.

4. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen.

Vi är aktivt närvarande för att se vad och hur barnen undersöker. 

Genom att finnas tillgängliga finns vi även där för att fånga upp frågeställningar, dilemman och stötta i kommunikation och konflikthantering vid behov.

5. Aktiviteter/tema kopplat till målbilden
De aktiviteter och teman ni väljer att undervisa i ska stödja barnens förändrade kunnande.

Matematik:

Formjakt inne och ute

Räkna i vardagen och på samlingen

Spela spel

Introducera "mattemaskinen"

Använda konkret material för att introducera prepositioner på ett konkret sätt.

 

Teknik:

Programmera banor med blue-bots

Samla saker i natur att undersöka med "ägget"

Bygga bilar och undersöka friktion och delar av de mäktiga fem.

 

Språk:

Lekar där barnen får möta nya ord

Högläsning och berättande, vi använder oss av olika tillvägagångssätt utifrån behov och situation

Boksamtal

Samlingar med varierande innehåll

Använda oss av AKK (bildstöd och TAKK) över hela dagen

Sjunga sånger med TAKK

 

Naturvetenskap:

Välja träd i skogen som vi ska fördjupa vår kunskap om

Fortsätta projektet med BoOdla

Benämna skogens vanligaste begrepp vid besök i skogen och repetera över dagen

 

Fysisk aktivitet:

Fri dans och rörelse

Rörelsesånger och ramsor

Rörelsegympa

Besöka olika lekparker med varierande motoriska utmaningar

Promenad i varierande längd och terräng

 

Delaktighet och inflytande:

Skapa samtal där barnen uppmuntras att komma till tals med åsikter och önskemål

Samtala om skyldigheter och möjligheter. 

Ta gemensamt ansvar för vår miljö. Städa och sortera tillsammans.

Våga komma med förslag till förändringar i lärmiljön

Barnen dokumenterar självständigt sina alster, konstruktioner eller annat de vill föreviga.

Barnen väljer själva vad de vill visa upp på avdelningens väggar, i lärloggar och så vidare 

 

6. Det här ska vi fokusera på i våra observationer utifrån målbilden.

Denna termin kommer vi fokusera extra mycket på barnens språkliga utveckling

Binda ihop olika aktiviteter med varandra, till exempel inne- och uteaktiviteter för att möjliggöra maximalt antal stunder för lärande.

 

7. Vad behöver vi för nya kunskaper och kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete.

Läslyftet


8. Vilken litteratur kan vi och barnen behöva?

Fler sagopåsar eller dylikt med konkret material.

Fysiska böcker med klassiska sagor.

Polyglutt


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter