Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F

NO i Förskoleklassen

Gläntanskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Undervisningen ska bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling.

Gläntanskolan Läsåret 2021/2022 Förskoleklass

Naturorienterade ämnen

Mål och riktlinjer

 • Ett hållbart samhälle, hur och varför återvinner vi?
 • Allemansrätten och ansvar för vår natur och miljö
 • Kunskap om Sveriges vanligaste tamdjur och några vilda djur.
 • Kunskap om ett fåtal träd, växter och svampar.
 • Årstidsväxlingarna
 • Bondgårdens djur och produktion
 • Vattnets tillstånd och kretslopp

Syfte

Centralt innehåll

Ett hållbart samhälle:

Vi diskuterar och pratar kring varför vi har återvinning på skolan och i hemmet. Vi får elverna delaktiga i vår sortering av matrester, kartonger, papper, glas och plast. 

Allemansrätten och ansvar för vår natur och miljö:

Utifrån allemansrätten pratar vi och praktisera vad det innebär att värna om naturen och vår miljö.

Kunskap om Sveriges vanligaste tamdjur och några vilda djur:

Vilda djur: Älg, hare, igelkott, ekorre, orm, fjäril, nyckelpiga, myra, rådjur

Tamdjur: Se Bondgårdens djur

Kunskap om ett fåtal träd, växter och svampar:

Träd: Lönn, ek, rönn och björk

Blommor: Tussilago, blåsippa och vitsippa

Svampar: Ska kunna de olika delarna, vilka som är ätliga och utseendet.

Årstidsväxlingar:

Vi har varje årstid som ett tema där vi studerar årstidsväxlingar och vad som är typiskt för varje årstid. Dessa teman är ämnesintegrerande med t.ex SO, svenska och matematik. Inom NO tittar vi på hur naturen ändras, vad djuren gör och vilka djur och växter som är typiska för årstiden.

Bondgårdens djur och produktion:

Bondgården blir ett eget tema under vårterminen med egen pedagogisk planering.
Djur: Häst, ko, gris, katt, hund, får och höns. Ska lära sig korrekta benämningar på djurens föräldrar och ungar, vad de producerar och gör för nytta samt vad deras läten heter och hur de låter.

Vattnets tillstånd och kretslopp:

Vi undersöker och pratar om vattnets tillstånd is, flytande och ånga. Utifrån enkla modeller och begrepp lär vi oss om vattnets kretslopp.

Arbetssätt

I förskoleklassen strävar vi efter att en gång i veckan ha utedag/skogsdag. Det innebär att vi är ute i vår närmiljö och upplever naturen och lär oss att vara i den. Det blir naturliga samtal kring växter, djur, årstidsväxlingar m.m. I skogen får vi tillfälle att undersöka våra vanligaste träd, blommor, djur och svampar. Vi tar även med oss naturens material in i klassrummen och använder för att skapa, leka och studera närmare.

Vi besöker Fredriksdal/bondgård under vårterminen i samband med tema bondgården. 

Vi kopplar de olika djuren/växterna till bokstavsarbete.

Vi uppmuntrar lek kring djur och natur. Både med hjälp av material från naturen och material om naturen så skapar vi en lekfull miljö. T.ex kottar och pinnar att skapa med, återvinna papper och kartonger till nya saker samt leksaksdjur som underlättar rolllek.

Vi genomför enklare experiment.

Årshjul:

Augusti

 • Tema SOMMAREN - vatten
 • Återvinning - introduktion i hur och varför 

September

 • Tema HÖSTEN - svampar, träd, fotosyntesen
 • Allemansrätten - introduktion i samband med utedagar

Oktober

 • Tema HÖSTEN -  träd (Lönn, ek och rönn), Älg, Igelkott, Orm, Ekorre
 • Teknikvecka

November

 • Teknikvecka

December

 • Nobel - teknik, uppfinningar, 
 • VINTER - årstidsväxlingen

Januari

 • Tema VINTER - Snöflingor (Vatten, is, snö), ev. spår från djur, hare, flyttfåglar

Februari

 • Tema VINTER - Snöflingor (Vatten, is, snö), ev. spår från djur, hare, flyttfåglar

Mars

 • Tema VÅREN - Blommor, trädknoppar/träd (björk) , 

April

 • Tema BONDGÅRDEN (besök) - Häst, ko, gris, får, katt, hund, höna.
 • Tema VÅREN - Fjäril, nyckelpiga, myra

Maj

 • Tema SOMMAREN - vatten

Läroplanskopplingar

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.

Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.

Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Matriser i planeringen
NO-matris åk 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback