Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

Argumentera och debattera

Gustavslundsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Att lära sig att debattera, argumentera och möta motargument. Vi kommer att arbeta muntligt och skriftligt.

Avsnitt 1

Du kommer att lära dig hur man formulerar och framför ett argumenterande tal. Du kommer lära dig vad som behövs för att övertyga samt på vilket sätt man bör och inte bör agera under framförandet av talet. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.

Matriser i planeringen
Muntlig presentation
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback