Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

introduktionsplanering förskolan Ålö Stjärnan

184411 Förskolan Ålö, Stockholm Farsta · Senast uppdaterad: 27 augusti 2021

Det här är den första planeringen i Farstas kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra planeringar varav Introduktionsplaneringen är den första och sträcker sig fram till oktober då projektbeskrivningen skrivs. Planeringen används som en riktning för utbildningen och undervisningen samt för att koppla de observationer och dokumentationer som görs under introduktionsperioden.

Introduktionsperiod

Denna planering är klar förutom frågorna under Hur ska utbildningen genomföras?

När detta är klart tilldela till din/er grupp i augusti. Bra jobbat!

Syfte med förskolans introduktion

Under introduktionsperioden ska vi lära känna varje barn, se vad de har för tidigare erfarenheter och intressen för att identifiera ett nuläge. Vi utmanar barnen i sitt lärande, deras intressen och erfarenheter tas tillvara. Samtidigt ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den. Förskolan ger varje barn en möjlighet att känna samhörighet i gruppen, de utvecklar en förmåga att lyssna och reflektera tillsammans med andra, både barn och pedagoger. Genom en tydlig information och kommunikation om mål och innehåll i utbildningen skapas förutsättningar för en god samverkan med hemmet. 

Vad sker under introduktionsperioden?

Varje barn ska känna att förskolan är till för dem, en plats dit de vill komma. De erbjuds en tydlig, tilltalande, tillgänglig och tillåtande miljö där utforskande, nyfikenhet, lek och lärande står i centrum. Samtidigt blir barnen en del av en gemenskap, de lär känna sin personal och de andra barnen i barngruppen. 

Planeringen används för att koppla lärloggar med observationer och dokumentationer vi samlar på oss under introduktionsperioden. Dessa använder vi sedan när vi går vidare och formulerar vår projektfråga i nästa planering.

Under introduktionsperioden iscensätter vi undervisningssituationer, där vi observerar barnens intressen samt hur de interagerar med aktiviteterna som erbjuds. Här introducerar vi samtidigt miljö och material, ute och inne. 

I samband med introduktionsperioden erbjuds vårdnadshavare möten och information kring förskolans utbildning.

 

Hur ska utbildningen genomföras? (svara på frågorna)

Hur organiserar vi för en utbildning som är tydlig, tilltalande, tillgänglig och tillåtande för alla barn?

Vi arbetar i mindre grupper i en organiserad pedagogiskt miljö. Vi utgår från barnens behov, intressen och utmaningar i projektform.

Hur förbereder vi oss för att arbeta utifrån en tydliggörande pedagogik

Vi arbetar med bildstöd genomgående i alla rutiner och  i den pedagogiska verksamheten.

Hur förbereder vi våra lärmiljöer utifrån att barnen nyfiket och lekfullt får bekanta sig med läroplanens ämnesområden?

Vi presenterar vår material genom bildstöd i barnens nivå. Barnen får utforska materialet i stationer lite åt gången, så vi ser barnens utvecklingsbehov och intressen ger.

Hur organiserar vi verksamheten för att lära känna varje barn, vad de har för tidigare erfarenheter och intressen?

Vi har kontinuerlig dialog med båda vårdnadshavare och barnet så får vi en förförståelse för barnets behov, intressen och utmaningar.

Hur förbereder vi oss för att ge varje barn en möjlighet att känna trygghet och samhörighet tillsammans med andra, både barn och pedagoger?

Vi arbetar gemensamt över hela förskolan i mindre grupper både inomhus och utomhus, så att barnen ska känna trygghet och trivsel med samtliga pedagoger och andra barn.

 

 

Hur skapar ni ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna samt informerar om mål och innehåll i utbildningen?

I början av terminen har vi en introduktionsmöte för nya familjer där vi presenterar vår pedagogiska verksamhet. Vi har ett föräldramöte per termin. Vi har ett utvecklingssamtal per termin samt erbjuder vi extra vid behov. Vi lägger stor vikt vid den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. Vårdnadshavarna kan följa verksamheten både individuellt och i grupp via skolplattformen och SharePoint.

 

Information om lärloggar

Lärloggar och Planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.

Pedagoger lägger in ett urval av samlad dokumentation i lärlogg för grupp.

En lärlogg visar på en pedagogisk aktivitet, planerad eller spontan, där syftet är att synliggöra barns lärande.

När en lärlogg för grupp publiceras blir den synlig i Skolplattformen för vårdnadshavare.

Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar pedagogerna individuella lärloggar 1-2 ggr/år som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare.

I de individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrande kunnande, lärande och utveckling. 

 

Stöd till dig som pedagog:

I materialet Riktlinjer Planering och Bedömning Farsta kommunala förskolor finns stöd i arbetet med planeringar och lärloggar. 

I Farsta kommunala förskolors material Miljörond finns stöd i arbetet med miljö och material.

I Farsta kommunala förskolors material Tygliggörande pedagogik finns stöd i arbetet med tydliggörande pedagogik.

I Farsta kommunala förskolors material Språkprogrammet finns stöd i arbetet för bland annat ett språkutvecklande arbetssätt.

Skriv era rutiner/strukturer för avdelningen och förskolan i reflektionsboken/onenote under introduktion.

Önskemål om fler läroplanskopplingar läggs med fördel in under respektive lärlogg.

Byt gärna ut Ingressbilden till en egen.


Läroplanskopplingar

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback