Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 2

Fri lek Öllsjö fritids - Växthuset 21/22

Öllsjöskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 26 augusti 2021

Eleverna ska få möjlighet att vara i olika sociala konstellationer. Eleverna ska få möjlighet att fritt välja lek och kompisar. Eleverna ska få möjlighet att ha fri lek både inne och ute.

Pedagogisk planering “Fri lek” 2021/22

 

Elevgruppens intresse/behov:

Eleverna ska få möjlighet att vara i olika sociala konstellationer.

Eleverna ska få möjlighet att fritt välja lek och kompisar.

Eleverna ska få möjlighet att ha fri lek både inne och ute.

 

Konkreta mål: 

Alla ska vara delaktiga i den fria leken och ingen ska vara utanför.

Alla ska bli valda i våra sociogram.

 

Metod

Vi hjälper de elever som behöver komma igång med leken och även de som känner sig utanför.

Vi ser till att det finns lekmaterial och aktivitetslådor som uppmuntrar lekar.

Vi uppmuntrar och stödjer eleverna att lösa sina konflikter på ett konstruktivt sätt.

Vi lär barnen regler och lekar som underlättar den fria leken.

Vi ser till att ha minst en aktivitet i veckan som är obligatorisk för alla.

 

Dokumentation

Personal är aktivt med i aktiviteterna som eleverna gör både inne och ute för att kunna observera och vara på plats. Sociogram görs 3 gånger/termin.

Utvärdering
I samtal med eleverna och genom observationer i de olika situationerna både inne och ute. Vi utvärderar detta sen på våra planeringar om behov finnes.

 


Läroplanskopplingar

respekterar andra människors egenvärde,

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och

tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,

ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback