Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

3

Svenska åk 3

Centralskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 26 augusti 2021

I ämnet svenska och svenska som andraspråk så arbetar vi med att tala, kommunicera, läsa och skriva. Vi arbetar utifrån läromedlet Ord och äventyr. Eleverna behöver få delta i språk, använda språk och uppleva språk för att utveckla sitt eget språk.

Syfte

Undervisningen i svenska syftar till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Eleverna ska utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för olika syften. Eleverna ska genom undervisningen ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Lärandemål

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och 
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

 

 

Undervisning:

Eleverna arbetar självständigt, i par och i olika grupper när de undervisas.

 • Eleverna arbetar med att läsa och skriva olika typer av genretexter. 
 • Eleverna använder sig av olika läsförståelsestrategier, när vi arbetar med olika texter.
 • Eleverna tränar läsning och läsflyt, enskilt, i par, i grupp och i helklass.
 • Vi arbetar utifrån materialet Ord och äventyr.
 • Eleverna arbetar med språklig struktur som meningsbyggnad, stavning och skiljetecken.
 • Eleven tränar olika grammatiska moment som ljudstridig stavning:J, ng, sj-ljud där ljudet låter samma men stavas på olika sätt i olika ord. Vi tränar även dubbelteckning.
 • Eleverna tränar på att med olika hjälpmedel bygga upp, skriva och analysera olika texter, nya ord, begrepp genom att använda sig av tankekartor, fyr eller fem-fältare och venndiagram.
 • Eleverna tränar sin handstil varje gång de skriver.
 • Lärares högläsning.
 • Boksamtal.
 • Bibliotekstid varannan vecka, skollån och hemlån.
 • Bibliotekstid med bibliotekarie 1 gång/ månad.

 

 

 

 Bedömning

Jag kommer att bedöma dina förmågor enligt matrisen nedan.

 

 

 

Nedan klickar du på Läroplan och bockar för vad i läroplanen ni arbetar mot i denna planering.

Nedan kan du även klicka på Uppgift för att koppla elevuppgifter direkt mot planeringen.

Nedan kan du även klicka på Matris för att koppla en matris till planeringen, du kan när du klickat där skapa en anpassad för planeringen.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Matriser i planeringen
Svenska åk 3.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter