Skolbanken Logo
Skolbanken

Sommaruppgift 2022

224601 Förskolan Berget, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Vi vil synliggöra alla barn i gruppen på ett positivt sätt genom att starta terminen med att tillsammans arbeta med barnens sommaruppgift.

Varför?

Syftet med sommaruppgiften är att barnen ska komma tillbaka efter sommaren med en bild som har koppling till vårt fokusområde hållbar utveckling, en bild från en plats som barnen tycker om att leka vid utomhus. Detta ger oss en gemensam start på terminen, vi vill att sommaruppgiften ska vara en bro mellan hem och förskola.

Hur ska vi arbeta med detta?

Barnen kommer att få presentera sin bild och berätta om den i mindre grupper. Genom detta lär barnen känna varandra, skapa trygghet och delaktighet samt att de får känna att de blir sedda och lyssnade på. Utifrån barnens bilder kommer vi att arbeta med olika material, tekniker och uttryckssätt. Det kan ex vara

-olika skapande som lera, målning med mera

-Bygg och konstruktion

-Digitala verktyg (projektorn, bee bot digtala ägget)

-Promenader till barnens favoritplatser 

-Litteratur kopplade till barnen sommarminnen

- Olika experiment  

När vi tillsammans med barnen har utforskat sommaruppgiften färdigt, kommer vi pedagoger sammanställa och analyserar barnens tankar för att se hur vi tar oss vidare med vårt fokusområden hållbar utveckling.

I allt vårt arbete tillsammans med barnen stödjer vi oss på läroplanen (Lpfö 18)

 

 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter