Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Tussilago Normer och värden Ht 21

Förskolan Fröstugan, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 31 oktober 2021

Under läsåret 2021/2022 har hela kommunen som gemensamt mål att arbeta med jämställdhet, mångfald och social hållbarhet. Vi på Tussilago kommer lägga fokus på att Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. I projektet kommer vi få möta Planet- agenten Olikheten.

`1.                        MÅLOMRÅDE

 

                Normer och Värden

 

 

ycka 

VAD o VARFÖR?

1a. SYFTE

       Vi vill uppmärksamma barnen på att vi kan se olika ut, vi kan vara uttrycka oss på olika sätt. Men vi  är alla lika       mycket         värda och har samma rättigheter 

 

– GENERATIV fråga

    Hur kan vi vara vänner fast vi är olika?

 

 

Övergripande mål

1b. MÅL ur Lpfö 18      

  • Barnen ska utveckla sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar

 

 

 

 

BARNENS INTRESSE, KUNSKAPER, ERFARENHETER och BEHOV

1c. BARNENS FÖRFÖRSTÅELSE 

       I barngruppen har vi barn mellan 1-3 år och de större barnen har en förståelse för hur man ska vara mot varandra. 

 

 

 

 

Specifika mål

1d. BARNENS förståelse

      ¤ Att vi ser olika ut

 

      ¤  Att vi låter/pratar olika

 

 

 

1e. BARNENS FÖRMÅGOR

  • Utveckla sin empatiska förmåga
  • Samarbete
  • Lyssna och bli lyssnad på

 

 

 

 

1f. BARNENS BEGREPP

         • Känslor

         • 

 

 

 

 

 

1g. FÖRSKOLLÄRARNAS OCH BARNSKÖTARNAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT

       • Låter barnen få komma till tals 

       • Vi erbjuder gården, skogen och inomhus

       •. Undersökande arbetssätt

       •. Konversation och undersökningsdialog

       • Öppna frågor

       •  Vi pedagoger försöker få barnen att lyssna på den som pratar, hjälper dem som är tystlåtna eller inte 

          inte har språket

       •.  Att alla får göra samma saker

 

 

 

 

1h. FÖRSKOLLÄRARNAS OCH BARNSKÖTARNAS KUNSKAP OM ÄMNESOMRÅDET

        • Genom vår uppväxt har vi lärt oss hur vi ska vara och hjälpa varandra 

 

 

 

 

 

2.                        UTVÄRDERING

 

 

Hur vet vi att vi nått våra mål, när temat är avslutat?

2a. KRITERIER

 

 

* Genom att skriva ner våra olika kriterier i en matris och titta på den med jämna mellanrum och vid utvärderingen.

* Vid den avslutade värderingen markera på matrisen var barngruppen ligger. Ev ha olika färger beroende på om gruppen ligger olika i fas då man har olika åldersspann på gruppen.

 

 

 

 

2b. UTVÄRDERINGSSÄTT

 

* Vi gör en utvärdering varje vecka för undervisningen som varit veckan innan där vi vi skriver ner vad vi sett och vad vi behöver jobba mera med.

 

 

 

 

 

3.                        AKTIVITETSPLAN

 

 

Hur ska vi börja? … och hur skulle vi kanske kunna fortsätta?

3a. STARTAKTIVITET

 

 

     ¤ Vi tittar på sagan om krokodilen Hugo och reflekterar med barnen efteråt

 

     ¤  Vi träffar en ensam ledsen Hugo i skogen

 

 

Hur följer vi upp så att barnens idéer får påverka fortsättningen?

3b. FORMATIV UPPFÖLJNING (= uppföljning som syftar till att utveckla arbetet vidare)

 

 

       * Ta vara på barnens tankar och idéer för kunna ta hand om och bli kompis med Hugo

  

        ¤ Planera att läsa boken ett antal gånger

 

Hur skapar vi ett meningsfullt sammanhang?

3c. LÄRANDEMILJÖ

             ¤ Vi införskaffar en älg och krokodil i gosedjur

             ¤  Köpa in boken om Hugo

             ¤  Vi sätter upp bilder på en älg och krokodil samt tecken för dessa djur

             ¤  Vi har hittar sånger om älgen och krokodilen som vi sätter upp på väggen

              ¤ Vi kontaktar bokbussen om de kan hitta böcker om olikheter som vi kan läsa tillsammans


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback