Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Sopmonstertema

Stallbackens förskola, Ludvika · Senast uppdaterad: 17 september 2021

Vi vill väcka barnens intresse för hållbar utveckling.

 

 

 

Var är vi?

På vår första promenad i närområdet upptäckte barnen att det var väldigt skräpigt. Då pratade vi om vem är det som skräpar ner? hur ska vi göra för att det inte ska bli skräpigt? Barnens tankar och ord var att vi skulle städa upp skräpet och kasta det i soptunnan.

 

Vart ska vi?

Vi vill väcka intresset för hållbar utveckling hos barnen. Där fokus ligger på nedskräpning och hur det påverkar människor och djur.  


Hur gör vi?

Med hjälp av materialet om sopsamlarmonster vill vi leka fram ett sätt att värna om vår miljö och natur och göra dem medvetna om att människors olika val bidrar till en hållbar utveckling. Vi presenterar ett sopmonster varannan vecka för barnen för att barnen ska lära känna dem och förstå vad de representerar. Vi och barnen pratar och reflekterar över dem och söker mer information om ämnet via internet med hjälp av Clevertouch och andra digitala verktyg. Vi pedagoger arrangerar och dramatiserar för att väcka barnens tankar och intresse om hur man kan påverka miljön och återbrukar material samt samlar naturmaterial som t.ex. kottar, pinnar och stenar m.m. som vi använder i våra skapande aktiviteter. Vi förmedlar känslan av att må bra och röra sig när man är i naturen. Barnen får då på ett naturligt sätt träna både fin-och grovmotorik.

 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter