Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Skrinet HT2021_Projektplanering1_Introduktionsplanering_Farsta_förskolor

181201 Förskolan Kolonnetten, Stockholm Farsta · Senast uppdaterad: 31 augusti 2021

Det här är den första planeringen i Farstas kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra planeringar varav Introduktionsplaneringen är den första och sträcker sig fram till oktober då projektbeskrivningen skrivs. Planeringen används som en riktning för utbildningen och undervisningen samt för att koppla de observationer och dokumentationer som görs under introduktionsperioden.

Introduktionsperiod

Syfte med förskolans introduktion

Under introduktionsperioden ska vi lära känna varje barn, se vad de har för tidigare erfarenheter och intressen för att identifiera ett nuläge. Vi utmanar barnen i sitt lärande, deras intressen och erfarenheter tas tillvara. Samtidigt ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den. Förskolan ger varje barn en möjlighet att känna samhörighet i gruppen, de utvecklar en förmåga att lyssna och reflektera tillsammans med andra, både barn och pedagoger. Genom en tydlig information och kommunikation om mål och innehåll i utbildningen skapas förutsättningar för en god samverkan med hemmet. 

Vad sker under introduktionsperioden?

Varje barn ska känna att förskolan är till för dem, en plats dit de vill komma. De erbjuds en tydlig, tilltalande, tillgänglig och tillåtande miljö där utforskande, nyfikenhet, lek och lärande står i centrum. Samtidigt blir barnen en del av en gemenskap, de lär känna sin personal och de andra barnen i barngruppen. 

Planeringen används för att koppla lärloggar med observationer och dokumentationer vi samlar på oss under introduktionsperioden. Dessa använder vi sedan när vi går vidare och formulerar vår projektfråga i nästa planering.

Under introduktionsperioden iscensätter vi undervisningssituationer, där vi observerar barnens intressen samt hur de interagerar med aktiviteterna som erbjuds. Här introducerar vi samtidigt miljö och material, ute och inne. 

I samband med introduktionsperioden erbjuds vårdnadshavare möten och information kring förskolans utbildning.

Hur ska utbildningen genomföras? (svara på frågorna)

Utbildningen på förskolan sker både i planerade aktiviteter utifrån vårt projekt och vår vardag tillsammans, men även spontant i barnens lekar, skapande och utforskande tillsammans med en pedagog. Vår miljö och vårt material är genomtänkt och framtaget utifrån läroplanens olika ämnesområden och utifrån barnens intressen och behov. Miljön och materialet samt våra aktiviteter ska ge barnen möjlighet att upptäcka, utforska och lära kring många olika kunskapsområden. Så småningom väljer vi ett område att utforska djupare tillsammans i vårt projekt. Vi utgår från barnens intressen när vi väljer ett projektområde. Projektet ska även genomsyras av Tallkrogens förskolors övergripande tema Hållbar utveckling.

Barnen erbjuds ett varierat material och aktiviteter både inne och ute på förskolan, där de får upptäcka, utforska och lära tillsammans. Våra lekstationer och aktiviteter är utformade utifrån barnens intressen och behov, samt utifrån läroplanens olika ämnesområden. Vi utvecklar medvetet och kontinuerligt vår miljö för att erbjuda lockande aktiviteter och material som barnen själva kan välja mellan och plocka fram. Materialet har en tydlig plats där barnen själva kan hämta och ställa tillbaka det de behöver. Vi uppmuntrar barnen att själva ta initiativ, skapa och leka utifrån egna idéer, plocka fram, städa undan och ta hand om vårt gemensamma material med hjälp och stöd av oss pedagoger när det behövs. Vi vill ge barnen vårt förtroende att klara av och kunna själva, för att utveckla självförtroende och tillit till sin egen förmåga.

Vi pedagoger föregår med gott exempel i vår samvaro med barnen och är närvarande i barnens aktiviteter för att kunna stötta och hjälpa dem i sin sociala utveckling. Vi värnar om varje barns rätt till sin egen kropp och sina känslor, att säga ifrån och bli lyssnad till. Vi uppmuntrar barnen att uttrycka sin egen vilja, sina tankar och känslor, att lyssna på varandra och tillsammans försöka hitta sätt att komma överens när konflikter uppstår. Vi pratar om våra gemensamma regler och ger barnen stöd och uppmuntran i att förstå och följa dem. Vi arbetar för att skapa trygghet i gruppen genom att vara närvarande pedagoger, samt genom en tydlighet i vår miljö och våra gemensamma rutiner.

I dialog med vårdnadshavare och pedagoger på barnets tidigare avdelning, samt i aktiviteter med barnet lär vi känna det enskilda barnet, dess erfarenheter och behov. Genom en daglig kommunikation vid lämning och hämtning, samt genom att dela information och lärloggar på Skolplattformen, ger vi er vårdnadshavare möjlighet till insyn och delaktighet i vår verksamhet. Vi bjuder in till verksamhetsforum en gång per läsår, där vi berättar om vår verksamhet och där ni får möjlighet att komma med frågor och ställa frågor. Vi bjuder även in till utvecklingssamtal en gång per läsår, där fokus ligger på det individuella barnets lärande och utveckling. Ni vårdnadshavare är alltid välkomna att höra av er till oss på telefon eller när vi möts vid lämning och hämtning om det är något särskilt ni undrar över eller vill att vi ska känna till. 

Information om lärloggar

Lärloggar och Planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.

Pedagoger lägger in ett urval av samlad dokumentation i lärlogg för grupp.

En lärlogg visar på en pedagogisk aktivitet, planerad eller spontan, där syftet är att synliggöra barns lärande.

När en lärlogg för grupp publiceras blir den synlig i Skolplattformen för vårdnadshavare.

Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar pedagogerna individuella lärloggar 1-2 ggr/år som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare.

I de individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrande kunnande, lärande och utveckling. 


Läroplanskopplingar

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback