Skolbanken Logo
Skolbanken

Högläsning Mälartåget

224631 Förskolan Perrongen, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 27 augusti 2021

Högläsning har en betydande roll för barns språkutveckling och bidrar till att barns ordförråd utvecklas. Med högläsning kan vi väcka barnens intresse för berättande och skriftspråk, samtidigt som deras fantasi utvecklas.

VAD?

Vi ska väcka barnens intresse för berättelser, bilder och texter genom högläsning i mindre grupper. Att sätta ord på det faktiska: det betyder att få ett ordförråd som hör till bilden. Barnen ska få utveckla sin förmåga att reflektera, samtala, återberätta och bearbeta texter. Genom de olika språken med hjälp av digitala verktyg som Polyglutt nå fler barn och skapa en väg in till böcker och lässuget som är så viktigt. 

 

VARFÖR?

Syftet med högläsning är att få igång barns tankar om text och bild samtidigt som man får möjlighet till ett utvecklat ordförråd och upptäcka nya saker tillsammans. Barnen behöver få nya upplevelser och ges möjlighet att prata om dem tillsammans med andra. Lyssnandet, dialogen och berättandet är viktiga delar i detta. Läsandet är en del i att ge barnen upplevelser. Både text och bild är viktiga. Barnet tittar på och "läser" bilden för att förstå berättelsen. Genom att sätta ord på bilderna lär sig barnet nya ord och ordförrådet utvecklas. 


HUR?

Förförståelse och bearbetning: ta reda på barnens erfarenheter och språkliga referenser först, för att sedan skapa betydelse och sammanhang av det höglästa texten. Presentera författare och illustratör. Djup dyka i bilden innan man börjar läsa boken. Skapa nyfikenhet, använda fantasi, bygga upp förväntningar, spänningar. Kreativt tänkande. Låta barnet fundera över bilden: det betyder att få tänka självständigt kring bilden. Frågebildande: frågor och följdfrågor. Vi läser och samtalar om bilder och dramatiserar med konkreta föremål. Digitala texter i förskolan med Polyglutt, som används som ett komplement i barnens språkutveckling. Fördelar är att alla barn kan vara delaktiga i boken, oavsett språk. Barnen får samtidigt uppleva ett annat sätt att läsa sagor. 

         

VEM?

Alla barn och pedagoger indelade i mindre grupper.

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback