Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

Talk Like a Pro, year 6 Söra 4-6

Söraskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 15 september 2021

Dear student, let's learn more English with the help of Swedish soccer pros! What is it like being a professional football (soccer) player? What skills are needed? Do you have to know English really good to live in an English speaking country? What is everyday life like when you are a pro? These questions - and many others will be answered in 'Talk Like a Pro'. You will practise listening, writing and talking while learning more about being a pro!

 

 Vad ska du lära dig?

- Du ska bli bättre på att förstå talad engelska.

- Du ska lära dig att använda dig av talat språk från olika medier (i det här fallet ett tv-program) för att kommunicera det du uppfattat, i både tal och skrift.

- Du ska bli bättre på att använda språkliga strategier för att förklara vad du uppfattat och lärt dig via tv-programmet.

- Du ska lära dig att utveckla dina meningar vad gäller skrivandet.

 

Varför ska du lära dig det här?

- För att utveckla förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska.

- För att utveckla förmågan att formulera dig (både muntligt och skriftligt).

- För att få möjlighet att reflektera över hur det kan vara att leva i ett land där engelska används som förstaspråk.

 

Arbetsgång 

- Lyssna till och titta på olika program med fokus på språk, kultur och livsvillkor.

- Tala i smågrupper och i helklass om vad vi lärt och sett.

- Skriva kortare svar på frågor och sammanfattningar utifrån vad vi lärt.

- Ha genomgångar och övningar i ordförståelse och textläsning.

 

Bedömning

Du visar dina kunskaper genom att:

 - Skriva kortare och mer utvecklade sammanfattningar.

-  Tala och samtala på engelska, i par, i grupp och helklass.

- Testas på din ordförståelse och din läsförmåga.

 

Det här ska du kunna:

- Du ska kunna förstå innehållet i talad engelska.

- Du ska skriftligt redogöra för delar av innehållet på enkel och begriplig engelska

- Du ska visa på muntlig interaktion (ord, fraser och meningar) kring innehållet.

- Du ska använda någon strategi för att inte ta till svenskan då språket inte räcker till.

 


Läroplanskopplingar

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback