Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Tal år 7 kapitel 1

Fruängens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 28 augusti 2021

När du arbetar med det här kapitlet kommer du lära dig: - förstå hur vårt talsystem är uppbyggt - ordna tal i storleksordning - multiplicera och dividera med 10,100,1000 - avrunda tal - använda den matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten - räkna med de fyra räknesätten - prioriteringsreglerna

 

Se bifogad uppgift för bättre layout!

V

Måndag

Tisdag

Torsdag

Fredag

 

33

 

 

Kunskapsuppfattning

Böcker, planering

7:ans matte. Olika talsystemet s. 8 

Olika talsystem

Romerska och tiosystemet.
s.9 - 10

34

Tiosystemet. fortsättning…

De fyra räknesätten s. 11

Läxa till fredag: De fyra räknesätten I

Delbarhet s. 12 – 13 

 

Delbarhet fortsättning … s.12 – 13

Primtal och sammansatta tal. s 14

Primtal och sammansatta tal. s.14–15.

Läxförhör:

De fyra räknesätten I

35

Tal i decimalform.

s. 16–17. Stencil

Läxa till fredag: De fyra räknesätten II

Decimal tal s 18 – 19

 

 

Lära känna-dag/aktivitetsdag

Decimaltal fortsättnings.18–19.

Läxförhör: De fyra räknesätten II

36

Multiplicera med 10,100 och 1000. s 20.

Läxa till fredag: Begrepp

Dividera med 10, 100 och 1000. s.21

 

Avrunda heltal och decimaltal

s.22–23

Problemlösning

Läxförhör begreppen.

Överslagsräknings. 24–25

 

37

 Överslagsräkning

fortsättning…

Sant eller falsk s. 27

Diagnos + rättning.

Problemlösning s. 27/266

 Utvecklingssamtal

Hemuppgift:  Räkna klart sidor 22–25/stencil

Utvecklingssamtal

Hemuppgift: Räkna klart sidor 22–25/stencil

38

Repetition blå kurs. s 30–40/stencil/fördjupning; röd kurs. s42- 48.

Problemlösning.

Repetition blå kurs. s 30–40/stencil/fördjupning; röd kurs. s42- 48.

 

E -prov  

Repetition blå kurs. s 30–40/stencil/fördjupning; röd kurs. s42- 48.

 

39

Repetition blå kurs. s 30–40/stencil/fördjupning; röd kurs. s42- 48.

Repetition blå kurs. s 30–40/stencil/fördjupning; röd kurs. s42- 48.

 

Prov över E / omprov

Geometrirepetition

Välj mellan olika uppgifter


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav i matematik år 7-9
Uppgifter
Planering för kap 1 Tal år 7

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback