Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MOESQI01

Temaplanering albanska MOE 1 HT 21 Argumentation- Globala målen

Modersmålsenheten, Helsingborg · Senast uppdaterad: 28 augusti 2021

"Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling. Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential."

 

Det är viktigt att kunna visa att man kan skriva olika typer av texter. I en argumenterande text är syftet att försöka övertyga och övertala läsaren om att du har rätt. Det är viktigt att andra ska förstå varför det du argumenterar för är viktigt. För att du ska verka trovärdig är det också viktigt att dina argument är väl uppbyggda och förankrade i fakta och exempel från verkligheten. I det här arbetsmomentet kommer vi att läsa olika debattartiklar och debattinlägg, lära oss hur man strukturerar en argumenterande text och ha en skriftlig inlämning som avslutar arbetsområdet.

 

1. Introduktion av genren och läsa debattartiklar, argumenterande texter  http://bjes.beder.edu.al/uploads/arch-201602241145511434.pdf 

2. Påbörja arbetet med den egna texten.
3. Inlämning av uppgiften: 

 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare.
 • Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
 • Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt berättande, beskrivande och argumenterande texter.
 • Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor. 
 •  Språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
 •  Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

 

Ni ska nu få argumentera om jämställdhet, både skriftligt och muntligt.

Nyckelord: 

 • tes
 • inledning
 • avslutning
 • argument
 • etos
 • patos
 • logos
 • retorik

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Argumenterande text
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter