Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

MCL PP mall åk 4-6

Modersmålsundervisningen, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 29 augusti 2021

Eleven ska utveckla följande förmågor: 1. Att tala på modersmålet 2. Att skriva på modersmålet 3. Att utveckla sitt modersmål 4. Att använda modersmålet i olika situationer och med olika mottagare. 5. Att se och prata om språkliga skillnader mellan modersmålet och svenska. 6. Att läsa och prata om olika texter, såsom poesi, sagor, fakta texter 7 Att prata om olika traditioner i länder där modersmål talas.

 

Ur skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål i Lgr11

Du ska utveckla ditt modersmål och förstärka din kultur.

Du ska kunna prata modersmålet i olika situationer och med olika människor.

Du ska kunna jobba själv och i grupp med dina klasskamrater.

Du ska få möjlighet att välja teman som är intressanta för dig.

Du ska få möjligheten att ibland välja arbetssättet.

Du ska kunna använda olika tekniska medel i ditt arbete.

Du ska kunna jobba med olika problemlösnings uppgifter.

Du ska kunna få en fantasifull och kreativ arbetsmiljö på modersmålslektionerna.

 

 


Tidsplan: ht. 2021 - vt. 2022

 

Introduktion

 Vi ska jobba med denna planeringen för ett läsår. Under ett år ska vi läsa och skriva olika typer av texter på olika nivåer, vi ska titta på Cartoon som är för barn att återberätta, sammanfatta, beskriva, diskutera och skriva kort sammanfattningen på Cartoon. Dessutom ska vi prata med eleverna att komma överens att ha några andra aktiviteter också.

 

 

 

 

Förmågor, innehåll, arbetssätt och bedömning

Förmåga - Läsa

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
högläsa olika texttyper
om du ska kunna redogöra om den lästa texten
Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
diskutera textens innehåll och budskap
du ska kunna berätta vad texten handlar om, vad vi lär oss från texten och varför det är så
Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
läsa och analysera sagor,myter, rim och ramsor
läsa åldersanpassade skönlitteratur

du ska kunna sammanfatta det du läst 

du ska kunna beskriva textens budskap

Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas. Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp

läsa olika typer av texter och analysera textens struktur och språkanvändning

träna med läsförståelseövningar

du ska kunna förklara hur olika texter är uppbyggda

du ska kunna visa att du förstår textens innehåll

     

 

Förmåga - Skriva

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
skriva beskrivande, förklarande och instruerande texter
kommentera kamraters texter med “two stars and a wish”

kommentera kamraters texter med “two stars and a wish”

ändra texterna efter kommentarer från kamrater och lärare

gå igenom stavnings- och grammatiska fel som är vanliga

 

du ska kunna använda regler för att skriva olika slags texter

du ska kunna kontrollera om dina kamrater har använt regler för att skriva olika slags texter

hur du gör dina texter bättre efter kommentarerna

 du ska kunna stava rätt de vanligaste orden och använda grundläggande regler när du bygger dina meningar

du ska kunna rätta dig själv när du skriver fel

 

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. träna att använda ordböcker och andra hjälpmedel

du ska kunna använda ordböcker och andra hjälpmedel

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. analysera språkanvändning i korta texter

du ska kunna kommentera valet av ord i olika typer av texter

använda ett specialiserad ordförråd om det arbetade området både i tal och i skrift

Synonymer och motsatsord. .Förmåga - Språkjämförelse

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
prata om skillnader i tal mellan svenska och modersmålet

göra övningar för att träna skillnader mellan de två språken

du ska kunna rätta dig själv när du uttalar fel

du ska kunna rätta dig själv när du uttalar fel

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
prata om skillnader i skrift mellan svenska och modersmålet

göra övningar för att träna skillnader mellan de två språken

du ska kunna rätta dig själv när du skriver fel
 
   Förmåga - Tala

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Muntliga presentationer för olika mottagare.
träna att prata inför sina kamrater 

göra rollspel 

du ska kunna göra presentationer för dina klasskamrater

du ska kunna använda språket beroende på till vem och vad du pratar om

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

 

Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

titta på korta filmer och program från hemlandet

 

prata om skillnader i tal mellan svenska och modersmålet

göra övningar för att träna skillnader mellan de två språken

 

du ska kunna diskutera hur språket låter i olika område där modersmålet talas och situationer

du ska kunna rätta dig själv när du uttalar fel

du ska kunna rätta dig själv när du uttalar fel

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

 

 

Synonymer och motsatsord.

analysera språkanvändning i korta texter

 

 

göra övningar där du använder, i tal, synonymer och motsatsord

du ska kunna kommentera valet av ord i olika typer av texter

använda ett specialiserad ordförråd om det arbetade området både i tal och i skrift

du uttrycker dig  i tal med variation och med med hjälp av synonymer och motsatsordFörmåga - Kultur

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
titta på filmer och läsa texter om seder, bruk och traditioner i Sverige och landet där modersmål talas

du ska kunna redovisa om din kunskap om länderna där modersmål talas

 

Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.

 

 

 

 

Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas. Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp

fråga personer som kommer där modersmål talas hur skolgången är där

 

 

 

 

göra en jämförelse i tabell form om skolgången i Sverige och i område där modersmål talas

läsa olika typer av texter som handlar om seder och traditioner i områden där modersmålet talas som eleverna har valt själva

 

du ska kunna beskriva och redovisa om hur skolgången är i område där modersmål talas

du ska kunna beskriva likheter och skillnader mellan skolgången i Sverige och området där modersmålet talas

du ska kunna beskriva och redovisa om valfria seder och traditioner i område där modersmål talas

 

Övrigt

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
MCL Mall - Matris kunskapskrav i slutet av åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback