Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

HT 21 Introduktionsplanering Förskolan Samsö avd. Bryggan

184401 Förskolan Samsö, Stockholm Farsta · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

Det här är den första planeringen i Farstas kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra planeringar varav Introduktionsplaneringen är den första och sträcker sig fram till oktober då projektbeskrivningen skrivs. Planeringen används som en riktning för utbildningen och undervisningen samt för att koppla de observationer och dokumentationer som görs under introduktionsperioden.

Introduktionsperiod

 

Syfte med förskolans introduktion

Under introduktionsperioden ska vi lära känna varje barn, se vad de har för tidigare erfarenheter och intressen för att identifiera ett nuläge. Vi utmanar barnen i sitt lärande, deras intressen och erfarenheter tas tillvara. Samtidigt ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den. Förskolan ger varje barn en möjlighet att känna samhörighet i gruppen, de utvecklar en förmåga att lyssna och reflektera tillsammans med andra, både barn och pedagoger. Genom en tydlig information och kommunikation om mål och innehåll i utbildningen skapas förutsättningar för en god samverkan med hemmet. 

Vad sker under introduktionsperioden?

Varje barn ska känna att förskolan är till för dem, en plats dit de vill komma. De erbjuds en tydlig, tilltalande, tillgänglig och tillåtande miljö där utforskande, nyfikenhet, lek och lärande står i centrum. Samtidigt blir barnen en del av en gemenskap, de lär känna sin personal och de andra barnen i barngruppen. 

Planeringen används för att koppla lärloggar med observationer och dokumentationer vi samlar på oss under introduktionsperioden. Dessa använder vi sedan när vi går vidare och formulerar vår projektfråga i nästa planering.

Under introduktionsperioden iscensätter vi undervisningssituationer, där vi observerar barnens intressen samt hur de interagerar med aktiviteterna som erbjuds. Här introducerar vi samtidigt miljö och material, ute och inne. 

I samband med introduktionsperioden erbjuds vårdnadshavare möten och information kring förskolans utbildning.

 

Hur ska utbildningen genomföras? 

Hur organiserar vi för en utbildning som är tydlig, tilltalande, tillgänglig och tillåtande för alla barn? 

Vi bygger våra lärmiljöer enligt det ställningstagande som förskolan har. Varje avdelning ska erbjuda aktiviteter och verksamhet anpassat till barnens ålder och mognad. På varje avdelning finns stationer enligt följande: Språk och kommunikation, matematik och naturvetenskap, skapande, rollek och drama samt bygg och konstruktion. Stationerna är tydliga och det är lätt för barnen att se vad som erbjuds. Stationerna iordningställs dagligen för att se tilltalande ut och bjuda in till lek och utforskande. 

Hur förbereder vi oss för att arbeta utifrån en tydliggörande pedagogik?

Varje station på förskolans avdelningar ska vara tydligt uppmärkt och materialet ska vara tillgängligt för alla barn. Vi organiserar utbildningen ”rum i rummen”. Vi använder oss av bildstöd för att underlätta för barnen på förskolan. Dagarna följer en tydlig struktur.

Hur förbereder vi våra lärmiljöer utifrån att barnen nyfiket och lekfullt får bekanta sig med läroplanens ämnesområden?

Alla stationer ska vara tydliga och tillgängliga för barnen. Barnen ges möjlighet att utforska förskolans pedagogiska miljöer. Allt material ska vara helt och komplett. Läroplanens mål ligger till grund för förskolans arbete. Vi arbetar i projektform utifrån de intressen som vi ser att barnen har.

Hur förbereder vi våra lärmiljöer utifrån att barnen nyfiket och lekfullt får bekanta sig med våra uppmärksammade utvecklingsområden från omeps skala för hållbarhet i förskolan? Beskriv vilka / vilken dimension ni kommer att ha mest fokus på. 

På förskolans gård har vi pallkragar där vi har odlat olika saker, både blommor och grönsaker. Snart har vi möjlighet att skörda våra egna tomter. Vi har odlat sockerärtor som barnen har fått smaka på. Vi har även tre äppelträd på förskolans gård som bjuder oss på frukt.

Vi har en rik miljö i förskolans närhet med en skog (Samsö-skogen), en groddamm och nära till parkleken Starrmyran där det finns olika djur (getter, hästar, höns och kaniner).

 

Vårt fokus kommer att ligga på ekologisk/miljömässig dimension av hållbarhet. Vi kommer att använda oss av naturmaterial som vi hittar i vår närmiljö. Vi kommer att samtala med barnen om vad vi kan hitta i naturen som är ätbart (blåbär, Lingon och svamp). Vi kommer att arbeta vidare med växter och djur som vi möter i vårt arbete med barnen. 

Hur organiserar vi verksamheten för att lära känna varje barn, vad de har för tidigare erfarenheter och intressen?

Vi är aktiva och medforskande pedagoger som tillsammans med barnen utforskar och tar vara på barnens intresse. Vi delar ofta upp barngruppen i mindre grupper för att lättare se och utforska tillsammans med dem. Genom ett medlyssnande förhållningssätt är vi lyhörda för barnens tankar och funderingar. 

Hur förbereder vi oss för att ge varje barn en möjlighet att känna trygghet och samhörighet tillsammans med andra, både barn och pedagoger?

En bra inskolning är viktig för att barnen ska känna trygghet. Trygghet är grunden för att kunna leka, lära och nyfiket utforska. Vi bjuder in barnen i den ordinarie verksamheten och ger barnen en förståelse av sammanhang och dagliga rutiner. På förskolan har vi ett nära samarbete över avdelningarna och vi arbetar utifrån att ”alla barn är allas barn”. 

Hur skapar ni ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna samt informerar om mål och innehåll i utbildningen? 

Genom daglig kontakt med vårdnadshavarna pratar vi om hur barnets dag har varit på förskolan. Två gånger per läsår bjuder vi in till föräldramöte. Vi kommunicerar via skolplattformen (Sharepoint och PoB) där vi genom nyhetsinlägg i text och bilder berättar om dagen. Vi använder oss av längre lärloggsinlägg som mer ingående beskriver barnens lärprocesser. 

 

Information om lärloggar

Lärloggar och Planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.

Pedagoger lägger in ett urval av samlad dokumentation i lärlogg för grupp.

En lärlogg visar på en pedagogisk aktivitet, planerad eller spontan, där syftet är att synliggöra barns lärande.

När en lärlogg för grupp publiceras blir den synlig i Skolplattformen för vårdnadshavare.

Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar pedagogerna individuella lärloggar 1-2 ggr/år som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare.

I de individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrande kunnande, lärande och utveckling. 

 

 


Läroplanskopplingar

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback