Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Du och jag -Tema piratresan

St Mellby förskola, Alingsås · Senast uppdaterad: 30 augusti 2021

Lärohjulets första del "Du och jag" där stor vikt läggs vid trygghet, kamratskap och vi-känsla. Som röd tråd under året har vi valt temat "Piratresan".

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

 

Syfte - varför?

 

Vi börjar med grunden, där barnens trygghet och trivsel står i fokus. Att se och lära känna individen och gruppen, skapa gemensamma ramar och ge utrymme för varje barns tankar. De ska känna sig sedda och viktiga, tillsammans skapar vi en lustfylld verksamhet där glädje står i fokus. Temat Piratresan ser vi som ett spännande lustfyllt äventyr där vad som helst kan hända. Detta använder vi som ett verktyg för att få med oss barnen in i fantasins värld. Där vi sedan kan bygga på lärande och utveckling.

 

Mål:

  • Alla barn ska kunna leka i olika konstellationer.

  • Alla barn ska våga prata inför grupp.

 


Var är vi? (Nuläge)


Vår barngrupp kommer från tre olika avdelningar samt några barn utifrån. Detta gör att det är många som inte känner varandra så väl. Vi märker att det är en barngrupp som gillar spänning och när det händer grejer. Är tacksamma att få med sig i aktiviteter. Många har goda förkunskaper om hur man är en god kamrat och vill gärna förmedla detta.

 

 

Vart ska vi?

 

Det ska bli en trygg barngrupp där alla känner sig viktiga och vågar säga sin åsikt. Alla ska känna samhörighet och vara en del av gruppen, där man bryr sig om varandra.

 

 


Vad och hur ska vi göra? - genomförande 

 

Vi kommer ha en uppstart med piratresan, där ett spännande äventyr börjar. Vi använder oss av temat som ett verktyg för inlärning och utveckling. Genom temat får vi barnens uppmärksamhet och får igång fantasin. Vi jobbar med dramatiseringar, böcker, filmer, gruppstärkande aktiviteter, minskade barngrupper i olika konstellationer. Barns inflytande kommer få stor del och vi formar temat tillsammans under resans gång. Vi skapar en trygg och tillåtande miljö där barnen känner sig trygga och bekväma samt får utveckla sin kreativitet. Miljön utformas också efter temat tillsammans med barnen.

 

 

Vad ska och hur ska vi dokumentera?

 

Vi dokumenterar främst genom lärloggar, men även på avdelningens väggar. I veckoreflektioner och delanalyser dokumenteras det också.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback