Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2

Ångelstaskolan, Svenska åk 2

Ångelstaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 30 augusti 2021

På lektionerna i svenska kommer du att få träna på att läsa, skriva, tala och lyssna.

Mål:

Du ska kunna...

 • läsa enkla texter och böcker i olika genrer med flyt
 • förstå det du läser och kunna återberätta och svara på frågor
 • hitta strategier att använda när du fastnar i din läsning eller inte förstår
 • skriva olika slags texter 
 • skriva med en tydlig handstil samt skriva på dator
 • markera meningar med stor bokstav och punkt samt göra tydliga mellanrum mellan orden
 • lära dig att stava vanligt förekommande ord
 • kunna lyssna och återberätta/sammanfatta
 • kunna berätta om något du varit med om eller vad du tycker och tänker om något
 • kunna ge och ta instruktioner

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom:

 • att arbeta med läsebok och arbetsbok Livet i bokstavslandet
 • högläsning och textsamtal
 • enskild läsning
 • olika skrivuppdrag
 • lekar och spel 
 • redovisningar
 • filmvisning
 • reflektion kring det egna lärandet 
 • skriva i ordbehandlingsprogram
 • göra övningar digitalt

Hur kommer du bedömas?

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att kunna:

 • läsa enkla texter och böcker i olika genrer med flyt
 • förstå det du läser och kunna återberätta och svara på frågor
 • hitta strategier att använda när du fastnar i din läsning eller inte förstår
 • skriva olika slags texter 
 • skriva med en tydlig handstil samt skriva på dator
 • markera meningar med stor bokstav och punkt samt göra tydliga mellanrum mellan orden
 • stava vanligt förekommande ord
 • lyssna och återberätta/sammanfatta
 • berätta om något du varit med om eller vad du tycker och tänker om något
 • ge och ta instruktioner

Du kommer att få visa dina förmågor när du:

 • arbetar med läseboken och arbetsboken Livet i bokstavslandet
 • lyssnar på högläsning och deltar i textsamtal
 • läser enskilt
 • arbetar med olika skrivuppdrag
 • deltar i lekar och spel 
 • redovisar
 • reflekterar kring det egna lärandet 
 • skriver i ordbehandlingsprogram
 • gör övningar digitalt

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter