Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Teknik, SO (år 1-3), Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

2

Att vara barn förr och nu

Lendahlsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 30 augusti 2021

Följ med på en spännande resa bakåt i tiden! Tillsammans ska vi lära oss om hur det var att vara barn i Sverige för ungefär hundra år sedan och jämföra det med hur barn har det idag. Vad hade man till exempel för viktiga saker i ett hem för hundra år sedan och vad är viktiga saker i ett hem idag? Är det någon skillnad på hur man lekte förr och nu?

Elevdel

Ämne: Svenska, SO, Teknik, Bild

Arbetsområde: Att vara barn förr och nu

Konkreta mål: Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att...

 • Kunna jämföra likheter och skillnader mellan hur barn hade det förr och nu.
 • Kunna beskriva några föremål eller tekniska lösningar som har förändrats och utvecklats över tid.
 • Kunna beskriva och förklara så att det viktigaste finns med. 
 • Kunna skriva en faktatext.
 • Rita bilder som förstärker innehållet i texten. 
 • Använda de centrala begreppen i rätt sammanhang.

Bedömning: Vad som kommer att bedömas och hur du ska visa dina kunskaper.

 • Din förmåga att kunna diskutera och tillsammans komma fram till viktiga skillnader och likheter förr och nu när det gäller exempelvis skolan, hemmet, leken och maten.
 • Din förmåga att muntligt kunna berätta om några skillnader mellan livet förr med stöd av bilder.
 • Din förmåga att muntligt kunna beskriva och ge exempel på något föremål (saker) som har förändrats över tid och som har gjort en skillnad i vardagen. Exempelvis: fordon, kyl och frys, förpackningar, kläder
 • Din förmåga att med stöd av tankekartor eller stödord kunna skriva faktatexter inom vårt temaarbete. 
 • Din förmåga att rita bilder som förstärker innehållet i dina texter.
 • Din förmåga att känna till och förstå viktiga begrepp i vårt temaarbete och visar det genom att kunna samtala om dem och/eller använda dem i egna texter.

Centrala begrepp inom temaområdet:

dåtid, nutid, förr, nu,

jämföra, likheter, skillnader,

boende, skolan, uppfostran, kläder, lekar, hygien, mat, arbete

dräng, piga, fattigstuga, marknad, barnhem, luffare

Exempel på frågeställningar som vi arbetar med:

 • Vill du ändra på något i din egen vardag så att den blir mer lik hur det var på Emil och Idas tid? Varför/varför inte?
 • Är det någon skillnad på hur man lekte förr och nu? I så fall vilken?
 • Skulle du trivas i kläder från förr i tiden? Varför/varför inte?

Undervisning: För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna...

 • Utgå från vad ni redan vet, era frågor och funderingar.
 • Genom att se olika filmer och läsa böcker jämför vi livet förr och nu.
 • Vi kommer framförallt att läsa böcker/delar ur böcker av Astrid Lindgren som skildrar hur livet var förr ur ett barns perspektiv.. (Emil, Rasmus på luffen, Madicken, Barnen i Bullerbyn mfl ).
 • Vi kommer också att läsa enklare faktatexter och se på faktafilmer.
 • Genom att titta på olika bilder funderar vi över och lär oss om och livet förr i tiden.
 • Vi tar reda på hur det såg ut och hur det var att gå på Lendahlsskolan förr i tiden och gör jämförelser med idag.
 • Vi presenterar och leker gamla lekar tillsammans.
 • Vi skapar tillfällen att rita, beskriva och förklara.
 • Vi tränar på att använda ord och begrepp i rätt sammanhang genom att använda oss av den så kallade cirkelmodellen.
 • Med hjälp av cirkelmodellen skriver ni faktatexter både tillsammans och enskilt. 
 • Ni får möjlighet att ta med och visa gamla föremål för klasskamraterna om ni vill.
 • Ni kommer att få intervjua någon äldre person i er närmiljö och på så sätt få ta del av minnen från förr berättade eller återberättade.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter