Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Kemi

·

Årskurs:

F - 6

Naturen och samhället

Östra skolan, Falun · Senast uppdaterad: 17 september 2021

Vi kommer att arbeta med naturen. Vi kommer bland annat att lära oss om ekosystem, näringsvävar och fotosyntesen. Vi kommer även att arbeta med hur man kan gruppera in växter och djur i till exempel olika klasser.

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • Eleven visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • Eleven kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv. 

 

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet, 
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

 

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning och pollinering.
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

 

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Läsa faktatexter
 • Se filmer
 • Diskussioner 
 • Arbetsblad
 • Kahoot

 

3. BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga genom: 

 • Diskussioner i helklass och i grupp.

 • Skriftliga arbeten i Classroom och på arbetsblad.

 • Kunskapskoll.

 • Faktatext om en grupp djur.

 • Muntlig redovisning om en grupp djur.


Läroplanskopplingar

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter