Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4

Ekologi, åk 4

Hälsingbergsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 31 augusti 2021

Syfte

Syftet med det här arbetsområdet är att du ska få lära dig grunderna om ekologi. Vi kommer att studera skogen kring Gläntan. Du kommer att få lära dig nya biologiska begrepp. 

Centralt innehåll

Under arbetsområdet kommer vi behandla följande ur det centrala innehållet:

Konkreta mål

När du arbetat med det här arbetsområdet ska du:
 • kunna begreppen biologi, ekologi, ekosystem, organism, art, producent, konsument, nedbrytare, fotosyntes, pollinering, näringskedja, näringsväv
 • ha funderat över hur vi människor påverkar naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling
 • kunna berätta om vårt ekosystem närmast skolan, vad som växer och vilka som bor där
 • redogöra för hur fotosyntesen fungerar
 • redogöra för några ekosystemtjänster såsom pollinering och nedbrytning
 • kunna blommans delar
 • känna till Carl von Linné och vad han gjorde
 • kunna identifiera, sortera och gruppera några växter och djur
 • genom bild och text följa ekosystemet närmast skolan under hela läsåret
 • utifrån en dissektion bestämma delarna i en fisk
 • genomföra en längre vandring i skogen

Arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar i helklass. Du kommer att få uppgifter att lösa enskilt och i grupp. Vi kommer att hämta fakta från olika källor, muntliga berättelser, faktaböcker, filmer och internet. Du kommer att göra anteckningar och bilder i din bok. Vi ska göra undersökningar i skogen. Du kommer att få observera en dissektion av en gädda. På naturdagen får du vandra i din Vi-grupp och upptäcka skogen.

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Bedömningen kommer att ske under arbetets gång. Du kommer även att få en skriftlig diagnos. Vid bedömningen kommer jag att använda mig av en matris, Ekologi åk 4.

Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter