Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SAMSAM01a1

Samhällskunskap 1a1 50p - översiktsplanering YI

BALDERGYMNASIET, Skellefteå GY/VUX · Senast uppdaterad: 31 augusti 2021

Kursen Samhällskunskap 1a1 ska ge dig kunskaper om samhället. Men vad är ett samhälle? Ett vanligt sätt att definiera begreppet är att säga att det handlar om en grupp människor som lever tillsammans på ett organiserat sätt. Den minsta enheten brukar man definiera som familjen. Men du ingår också i större enheter som kommunen, regionen och nationen. Bortom nationsgränsen ingår du också i större sammanhang som t.ex. Norden, Europa och världen.

Preliminär ordning på momenten under läsåret:

Intro: Introduktion till kursen

Moment 1: Medierna och samhället

Moment 2: Demokrati och mänskliga rättigheter

Moment 3: Så styrs Sverige

Moment 4: Jobb och arbetsmarknad

Moment 5: Internationella frågor

Moment 6: Pengarna och livet – privatekonomi

Moment 7: Identitet

 

Vi kommer i huvudsak att använda det digitala läromedlet Reflex 50 från Gleerups. Du loggar in på länken:

https://gleerupsportal.se/login/?r=min-sida

I Gleerups under "Planeringar" hittar du lektionsplaneringar allt eftersom kursen framskrider.

 

 


Läroplanskopplingar

Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.

Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse för dagens samhälle samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.

Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.

Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.

Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Digitalisering och mediers innehåll samt nyhetsvärdering när det gäller med frågor om demokrati och politik.

De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.

Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.

Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden.

Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.

Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.

Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information, från källor i digital och annan form.

Presentation i olika former, till exempel debatter och debattinlägg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter