Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 4

Hållbar social utveckling

Norra Förskolan Vindförberg, Rättvik · Senast uppdaterad: 13 september 2021

Ett av våra prioriterade mål i utbildningen detta läsår är hållbar utveckling, med fokus på det sociala perspektivet. Det sociala hållbarhetsperspektivet bygger mycket på den värdegrund som förskolans uppdrag lutar sig mot utifrån Läroplanen. Vi vill att barnen ska utveckla sin förmåga att ta ansvar för sig själva, sin omgivning samt för ett gemensamt, hållbart samhälle.

Nuläge

Barnen i gruppen är i åldrarna 1-3(4) år. Vi ser den hållbara utvecklingen som ett aktuellt och prioriterat område i verksamheten. Vi ser ett behov av att utveckla barnens kunskaper om normer, värden och deras förmåga att värna om sig själva och sin omgivning. 

Mål

Vi vill utveckla barnens förmågor och kunskaper om sig själva, om sina medmänniskor och omgivningen. Vi vill att barnen utvecklar en förståelse och respekt för livet i alla dess former så som: människors lika värde, integritet, jämställdhet och inkludering.

Syfte

Varje barn ska få rätten att utveckla sina kunskaper och förmågor efter sina egna behov och skapa en större förståelse för sig själva och sin omgivning. Barnen ska ges utrymme för sina tankar och känslor och vi ska tillsammans utveckla deras kunskap, nyfikenhet och lusten till ett fortsatt lärande. 

Genomförande

Alla barn ska involveras och vara delaktiga tillsammans med oss pedagoger. Projektet kommer att sträcka sig under läsåret 2021-2022 där målet är att det ska bli en naturlig del av barnens vardag.

Vi har tänkt att Pippi ska få bli den karaktär som symboliserar mycket av det vi kommer jobba med inom den sociala utvecklingen. Pippi kommer delge barnen olika uppdrag och aktiviteter som vi kommer genomföra tillsammans och vi kommer introducera Pippi för barnen genom film. Pippi kommer även att dyka upp i böcker, som handdocka vid dagliga samlingar, och utklädd av oss pedagoger. Vi kommer även utforma miljön och skapa ett "Pippi-rum" där fokus kommer vara vänskap, normer och värden och där materialet bidrar till att förstärka temat. 

Vi kommer även att ... 

* jobba med Barnkonventionen som är ett styrkande styrdokument som stödjer den sociala hållbara utvecklingen. Här vill vi uppmärksamma barn rättigheter och väva in delar av den i våra aktiviteter. Vi vill också utifrån Barnkonventionen stärka barnens rätt till en bra kost och vila under sin vistelse på förskolan.

* skapa samtal och dialoger om normer och värden och utforma planerade aktiviteter utifrån detta. Bland annat genom hur man är en bra kompis där barnens tankar och idéer kopplas till lärande aktiviteter.

* genom lek, samspel, samtal, reflektioner, utmaningar och frågeställningar kommer vi träna på att lyssna på varandra och lära barnen att ge uttryck för sina egna tankar, känslor och åsikter. 

* dagliga samlingar kommer vara en plats där samtal får ges utrymme och skapar bra tillfällen för varje barn att få delge sina egna tankar och åsikter. 

* lära oss om olika språk och uppmärksamma flerspråkigheten där vi kan lära av varandra och uppmärksamma varje individ. 

* ta vara på de stunder som uppstår i den fria leken och utifrån detta utgå från barnen och det som händer när de leker och samspelar tillsammans. Vi kommer ge mycket utrymme till den fria leken och ta vara på de situationer som uppstår.

 Dokumentation

Alla pedagoger i arbetslaget ska ansvara för att kontinuerlig dokumentation sker. Vi kommer använda oss av digitala verktyg där vi fotar, filmar och antecknar barnen och de olika aktiviteterna. Dokumentationen kommer sedan att finnas tillgänglig på Unikum där vårdnadshavare kan ta del av det vi jobbar med. Unikum kommer även vara ett underlag för oss pedagoger att kunna följa barnens individuella utveckling och anpassa aktiviteterna efter varje individ men också för hela gruppen. 

Utvärdering och Reflektion

Vi kommer att utföra kontinuerliga utvärderingar och reflektioner för att följa våra riktlinjer, jobba mot samma mål samt se till så vi uppfyller dem. Vi kommer att utvärdera och reflektera gemensamt i arbetslaget, men också på våra individuella planeringar. 

Ansvar

Vi har ett gemensamt ansvar i arbetslaget att se till så vi följer våra riktlinjer och uppnår de mål som vi valt att prioritera för just det här projektet. Vi har även ett gemensamt ansvar att se till så att dokumentation sker kontinuerligt och att vi gemensamt planerar för aktiviteter. Förskollärare har ett särskilt ansvar att se till så att undervisningen bedrivs på rätt sätt och att vi uppnår målen. 

Kopplingar till läroplansmål nedan:


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback