Skolbanken Logo
Skolbanken

Veckoplanering v.37

Blidö förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 13 september 2021

Vi har bestämt oss för att arbeta med projekt språk och matematik denna terminen. Både språk och matematik är breda ämnen som erbjuder många olika synsätt på hur de används för att kommuniceras. Vi vill undersöka tillsammans med barnen hur många olika tillvägagångssätt det finns att kunna kommunicera och hur vi kan använda matematiken som utforskningsmetod. Vi vill använda oss av praxis metoden för att ljuda bokstäver och ord.

 

Syfte:

Vi har valt att fokusera på språk och matematik denna terminen då vi ser ett intresse hos barnen och valt att lyfta upp att det finns fler metoder för att kunna kommunicera på än enbart det verbala språket. Vi har valt att utgå från att undersöka kroppen då vi ser ett stort intresse hos barnen för kroppens funktioner samt dess matematiska begrepp. 

 

Varför är just detta lärandeinnehåll viktigt för barnen?
Barnen har under lång tid intresserat sig för språk och vi har därför valt att fokusera på olika metoder för hur vi kan kommunicera och hur vi kan belysa de olika metoderna. Då vi arbetar med matematiklyftet detta året har vi valt att använda kroppen som utgångspunkt för att undersöka både de matematiska och språkliga sambanden. 

Planering för att nå målet/målen: 

 

Hur lägger vi upp arbetet?

Vi kommer att fortsätta arbeta varannan vecka med grupperna. Vi planerar en gemensam uppstart tillsammans där vi introducerar vårt valda projekt för barnen. Därefter kommer Spindelgruppen att påbörja utforskandet av kroppen. 
Vi kommer att fokusera på projekt tisdag till torsdag då vi har som flest barn. 

 

För vilka?

Vilka undervisningsmetoder/undervisande aktiviteter kommer vi att använda oss av?
Spindelngruppen och pinnemangruppen kommer att utgå från samma grund men vi kommer att anpassa inriktning utifrån deras intressen och det kognitiva. 

Vi kommer att utgå från en mindmap som vi skapar tillsammans med barnen för att ta reda på vad vet de redan, vad vill de ta reda på och hur ska vi kunna göra. Vi vill vara utforskande pedagoger som tillsammans med barnen stöttar upp i deras lärprocesser och ge dem möjligheter att tänka till vilket metod som passar bäst för vilken undersökningen - kan vi känna, titta på det, kolla film eller leta i böcker?. 

 

 

Mål:

 

Vilka/vilket mål ligger i fokus i denna planering? 

Se nedan i "lägg till", Läroplan

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter