Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

ALFA-BETA - Språkundervisning

Termiten, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 1 september 2023

Genom språkundervisning och kommunikation stöttar vi som pedagoger barnen att kommunicera och utveckla deras språkliga förmågor.

Vad ska vi göra?

  • Uppmuntra talet och berättandet utifrån barnens förmågor.
  • Arbeta i mindre grupper för att ge varje barn möjlighet att utvecklas i sitt språk och i sin kommunikation.
  • Läsa böcker - fysiska böcker, berättelser, flanosagor etc.
  • Arbeta med bilstöd vid samlingar, leksituationer, rutinsituationer m.m. 
  • Träna uttal och meningsbyggnad 
  • Bornhomsmodellen - Språklekar
  • Rim och Ramsor
  • Drama
  • Digitala verktyg - iPad, ex. Bornholmslek
  • Introducera bokstäver och skriftspråk 
  • Arbeta och utbilda inom TAKK (Tecken som alternativ kommunikation). 

Varför?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla :

• ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

• intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

• sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald,

 

• svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk.

 

Vi ska stärka barnens språkliga förmåga och ge dem möjligheter att uttrycka sig mångsidigt i lek och samspel, för att förmedla känslor och erfarenheter på olika sätt. 

Hur?

Genom ett lustfyllt och lekfullt lärande vill vi stötta barnens utveckling av talspråk, ordförråd och begrepp. Vi som engagerade pedagoger uppmuntrar och utmanar barnen medvetet utifrån deras intressen och behov för att stimulera deras språkliga utveckling. Att fånga språket i det dagliga arbetet gör att språket är i fokus under hela dagen men i mer specificerad form vid undervisningstillfällen så som samling, vilan och undervisningen. 

Vi använder oss utav böckerna Rulle och raketenSickan och skattkartan, Kaos i kojan, Landningen och Faran vill fallna trädet. Dessa böcker är skrivna av logopeder där berättelserna är fartfyllda historier, som samtidigt har var sitt språkljud i fokus. De kan på ett enkelt och kravlöst sätt användas för att träna på exempelvis r-, s-, f-, k- eller l-ljudet, eller läsas bara för att de är roliga förstås! I böckerna återkommer ljudet ofta, både som ett isolerat ljud (till exempel “ssss”), i ord och i meningar, vilket barnen ges i uppgift av härma när pedagogen läser dem. 

Vi kommer att arbeta en del med Bornholmsmodellen (främst med 5 åringarna i femårsgruopen. 
Modellen fokuserar på läran om språkljudens funktion (en gren av fonetiken och av den allmänna språkvetenskapen). 

Dokumentation

Observationer, Fotografera, filma, anteckningar, reflektion och analys, 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback