Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Koordinater och proportionalitet

Sandbäcksskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 1 september 2021

Under detta arbetsområde presenteras olika negativa tal och linjediagram med negativa tal. Ni ska få arbeta med kartor och koordinater samt koordinatsystem, där även negativa tal har sin betydelse. Ni ska också arbeta med samband som visar på proportionalitet och bland annat lära er mer om jämförpriser. Slutligen ska ni få tolka grafer och diagram, vilket också har samband med såväl koordinatsystem som jämförpriser. Dessutom fortsätter vi att lösa problemlösningsuppgifter med hjälp av olika problemlösningsstrategier.

Målet med undervisningen är att du ska kunna:

 • uppskatta temperaturer och använda negativa tal.
 • avläsa kartor och koordinatsystem.
 • avläsa grafer och proportionella samband.
 • använda strategier vid problemlösning.

Undervisning/arbetssätt:

Vi kommer att arbeta mot målen genom att:

 • ha gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • se på instruktionsfilmer.
 • göra aktiviteter i helklass och mindre grupper.
 • spela spel.
 • arbeta med uppgifter kopplade till området
 • titta på och hitta på kartor
 • praktisk matematik
 •  

Bedömning:

 • Du bedöms kontinuerligt under lektionerna genom ditt deltagande i diskussioner och samtal, samt hur du tar dig an arbetsuppgifterna, om du väljer lämpliga strategier för att lösa uppgifterna, hur du beskriver samband och rimlighet.
 • Avstämning sker med diagnoser. 

Läroplanskopplingar

Rationella tal och deras egenskaper.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Proportionalitet och procent samt deras samband.

Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.

Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback