Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE02

SV2: Antiken och medeltiden (SA20D1)

Folkungaskolan gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 2 september 2021

Antiken ses som startskottet på vår moderna historia och som den västerländska litteraturens vagga. Medeltiden ses som en mörk parentes. Nu är det dags för oss att undersöka vilka ideal som lyftes fram under dessa två epoker och samtidigt följa spåren fram till vår egen tid.

Under det här arbetsområdet kommer du att arbeta med epokerna antiken och medeltiden. Det innebär bland annat att du får en historisk bakgrund med fokus på litteratur samt får möjlighet att läsa utdrag från kända verk från dessa epoker och se hur dessa har relevans även idag. Den röda tråden kommer att vara ideal. 

Området avslutas med en examination i form av en utredande uppsats kring ideal under antiken och medeltiden. Observera att endast utvalda delar av kunskapskraven examineras i det här området. Mer information får du under lektionstid. 

 

Preliminär planering:

 

Vecka

Måndag

Torsdag

35

 

Uppstart: Litteraturhistoria

36

Antikens epik

Antikens dramatik

37

Antikens lyrik

Uppsamling antiken

38 DDD

Medeltiden

Europa under medeltiden

39

Norden under medeltiden

Uppsamling medeltiden

40

Utvecklingssamtal

Studiedag

41

Att skriva utredande

Att skriva utredande

42

Skriva (examination)

Skriva (examination)

43

Skriva (examination)

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

Läroplanskopplingar

Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.

Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.

Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade. Texterna innehåller såväl belysande exempel och vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.

Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande, väldisponerade och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.

Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback