Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MÄIMÄN01

Människan i industrin: kursplanering

BALDERGYMNASIET, Skellefteå GY/VUX · Senast uppdaterad: 2 september 2021

Kursplanering för Människan i industrin. Planeringen är utvecklad för Automationsoperatörsutbildningen i Skellefteå. Kursen samkörs framförallt med en orienteringskurs i data.

Kursplanering för kursen Människan i industrin, kursen behandlar sådant som arbetsmiljö, samspel mellan företag och orten samt även en kort historisk utveckling. 

Kursen består av ett flertal olika moment vilka examineras enskilt, genom främst skrivuppgifter, prov eller muntliga presentationer. Grovt sett skulle kursen kunna delas in i tre olika sektioner, vilka kan ses nedan:

  1. Sektion ett består av uppgifter vilka fokuserar på företaget som en del av samhället, men även ett APL moment under vilket du kommer att utbilda dig för truck och travers..
  2. Sektion två pågår över årsskiftet och har ett lägre tempo än sektion ett i denna kurs då tid i automationslabbet har prioriterats, under denna period så står arbetsrätt och Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA), men även ett mindre moment om industrins historiska utveckling.
  3. Omgång tre fokuserar på hur en säker arbetsmiljö systematisk kan skapas, men även ett helintegrerat engelska moment gällande företagets roll i samhället. Mot slutet av kursen planeras det även finnas tid för uppdatering av CV:n och slutförande av rester. 

Parallellt med sektion ett till tre läses data och även yrkesengelska som är efterfrågad av branschen.

För en mer detaljerad planering klicka här.


Läroplanskopplingar

Metoder för att arbeta i och organisera projekt.

Introduktion till lagar och andra bestämmelser som reglerar produktion, företag och arbetsmarknad, till exempel bestämmelser om arbetsmiljö, anställningsskydd och arbetsrätt samt miljöbestämmelser och medbestämmandelagen.

Förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete.

Säkerheten kring produktionen, till exempel säkerhet runt maskiner, hantering av kemikalier, varma och heta objekt.

Första hjälpen och hjärt-lungräddning.

Företagsformer inom industrin och företagandets villkor i fråga om till exempel ekonomi, marknad och bemanning.

Produktionen och samhället i samverkan, till exempel miljöpåverkan och råvarutillgångar samt ortens beroende av företaget.

Faktorer som kan påverka yrkesrollen och industrins utveckling ur ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv, till exempel nya producenter, råvarutillgångar, teknikutveckling samt produkt- och materialinnovationer.

Idéer och faktorer i historien som har förändrat produktionen och människors arbetsvillkor.

Faktorer som påverkar individers samverkan i arbetsgrupper, konflikthantering samt ledarskapets betydelse för ett effektivt arbetsklimat.

Eleven planerar efter samråd med handledare såväl enskilda som gemensamma arbetsuppgifter och genomför dem med gott resultat.

Eleven planerar efter samråd med handledare såväl enskilda som gemensamma arbetsuppgifter och genomför dem med tillfredsställande resultat.

Eleven planerar i samråd med handledare såväl enskilda som gemensamma arbetsuppgifter och genomför dem med tillfredsställande resultat.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur produktion, företagande och arbetsmarknad är reglerade av lagar och vilken betydelse dessa har för den enskilde och företagen. Eleven redogör även utförligt och nyanserat för innebörden i och betydelsen av systematiskt arbetsmiljöarbete inom aktuell bransch. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för lämpliga åtgärder vid tänkbara olycksfall inom teknikområdet samt demonstrerar med säkerhet, i simulerad situation, konkreta insatser vid första hjälpen.

Eleven redogör utförligt för hur produktion, företagande och arbetsmarknad är reglerade av lagar och vilken betydelse dessa har för den enskilde och företagen. Eleven redogör även utförligt för innebörden i och betydelsen av systematiskt arbetsmiljöarbete inom aktuell bransch. Dessutom redogör eleven utförligt för lämpliga åtgärder vid tänkbara olycksfall inom teknikområdet samt demonstrerar med viss säkerhet, i simulerad situation, konkreta insatser vid första hjälpen.

Eleven redogör översiktligt för hur produktion, företagande och arbetsmarknad är reglerade av lagar och vilken betydelse dessa har för den enskilde och företagen. Eleven redogör även översiktligt för innebörden i och betydelsen av systematiskt arbetsmiljöarbete inom aktuell bransch. Dessutom redogör eleven översiktligt för lämpliga åtgärder vid tänkbara olycksfall inom teknikområdet samt demonstrerar med viss säkerhet, i simulerad situation, konkreta insatser vid första hjälpen.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat företagandets villkor. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för idéer och samhällsfaktorer som har påverkat och kan komma att påverka yrkesrollen och industrins utveckling. Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över individens betydelse för produktionen. Eleven redogör även, utifrån några exempel, utförligt och nyanserat för gruppers sätt att fungera samt det personliga ansvarets och ledarskapets betydelse för arbetsprocessen. Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.

Eleven beskriver utförligt företagandets villkor. Dessutom redogör eleven utförligt för idéer och samhällsfaktorer som har påverkat och kan komma att påverka yrkesrollen och industrins utveckling. Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över individens betydelse för produktionen. Eleven redogör även, utifrån några exempel, utförligt för gruppers sätt att fungera samt det personliga ansvarets och ledarskapets betydelse för arbetsprocessen. Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.

Eleven beskriver översiktligt företagandets villkor. Dessutom redogör eleven översiktligt för idéer och samhällsfaktorer som har påverkat och kan komma att påverka yrkesrollen och industrins utveckling. Dessutom gör eleven enkla reflektioner över individens betydelse för produktionen. Eleven redogör även, utifrån några exempel, översiktligt för gruppers sätt att fungera samt det personliga ansvarets och ledarskapets betydelse för arbetsprocessen. Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.

I arbete och redovisningar använder eleven med säkerhet ett korrekt fackspråk.

I arbete och redovisningar använder eleven med viss säkerhet ett korrekt fackspråk.

I arbete och redovisningar använder eleven med viss säkerhet ett korrekt fackspråk.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Matriser i planeringen
Excel - Mäimän01
Word - Mäimän01
Ortens beroende av företaget - Mäimän01
Att arbeta i och organisera projekt - Mäimän01
Historisk utveckling - Mäimän01
Arbetsrätt - Mäimän01
LOTO, arbetsmiljö och Sway - Mäimän01
SAM - Mäimän01
CSR - ENG Mänimän01
Uppgifter
Excel
Word
Ortens beroende av företaget
Att arbeta i och organisera projekt
Arbetsrätt - juridik och praktik
Organisatorisk och social arbetsmiljö
Industriutveckling
LOTO, arbetsmiljö och Sway
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Corporate Social Responsability
Uppgift 11